Jak postupujeme při vymáhání problémových projektů?

Každá investiční příležitost na Investownu prochází pečlivým výběrem a přísným schvalovacím procesem. Přesto mohou nastat situace, které zapříčiní, že partner (majitel projektu) není schopen dostát svým závazkům. Jak v takových případech postupujeme?


S partnerem jsme neustále v kontaktu a hledáme efektivní řešení. Někdy se však může stát, že nenajdeme vhodné východisko, které by dle našeho vyhodnocení zajistilo vysokou pravděpodobnost navrácení jistiny a vyplacení úroků investorům. Tím pádem nám nezbývá nic jiného, než úvěr vymáhat.

Než projekt dojde do stavu vymáhání, vyhodnotíme všechny indikátory, které by nasvědčovaly tomu, že partner nebude moci dostát svým závazkům. Z pravidla to bude znamenat, že daný projekt je již více než 90 dnů po splatnosti a nebo je velmi nepravděpodobné, že partner dostojí svým úvěrovým závazkům. Každý případ, u kterého bychom zaznamenali problém se splácením bude vyhodnocen individuálně naší úvěrovou komisí, která po zvážení všech okolností a rizik rozhodne, zda přesuneme projekt do vymáhání nebo partnerovi umožní úvěr prodloužit. Prodloužení by mohlo nastat například v případě, kdy splacení závisí na prodeji bytových jednotek, a je velmi pravděpodobné, že se prodej v následujících měsících uskuteční. V takovém případě by vložené prostředky investorů byly po celou dobu prodloužení i nadále zhodnocovány smluvním úrokem. 

Nejprve výzva, poté uplatňujeme zástavní právo

Bezpečnost a minimalizace rizik našich investorů je pro nás na prvním místě. Proto u všech projektů na Investownu využíváme několik úrovní zabezpečení, abychom v případě vymáhání peníze investorů co nejlépe ochránili.

Vymáhací řízení není příjemný proces, ale i na tuto situaci jsme dobře připraveni. Každý případ je individuální a naše právní oddělení spolu s advokátní kanceláří se snaží vždy volit nejlepší možný postup tak, aby naši investoři dostali své peníze co nejdříve. 

Pokud je partner v prodlení se splácením jistiny nebo úroků, postupujeme následovně: 

  1. Zašleme výzvu ručitelům, kteří mají standardně 10 dní na úhradu celého závazku.
  1. Na katastr nemovitostí a partnerovi odešleme oznámení o zahájení výkonu zástavního práva, přičemž k jeho výkonu můžeme přistoupit až po 30 dnech.

Další postup závisí na způsobu zajištění konkrétního projektu.

Projekt s notářským zápisem

V případě, že je u daného projektu podepsán notářský zápis s přímou vykonatelností, zašleme soudnímu exekutorovi návrh na zahájení exekuce. Administrativa spojená se zahájením exekuce trvá přibližně 1 měsíc. 

Po přezkoumání návrhu exekutor obstaví majetek ručitelů a nařídí veřejnou dražbu, při které dojde ke zpeněžení zástav a rozdělení výtěžku věřitelům. Celý tento proces může zabrat 6-8 měsíců. Protože jsme však u zástav vždy 1. v pořadí, dostáváme vyplaceno 100 %, nebo většinu z dlužné částky, kterou následně rozdělíme v řádném poměru investorům.

Projekt bez notářského zápisu

Pokud u projektu nebyl podepsán notářský zápis s přímou vykonatelností, nemůžeme návrh na exekuci podávat přímo exekutorovi. Proto zasíláme návrh na soudní prodej zástavy příslušnému okresnímu soudu. 

Zpracování návrhu soudu zabere přibližně 6-12 měsíců, v horších případech, kdy dojde k odvolání, se délka řízení může protáhnout o dalších 6 měsíců. Jakmile je soudní rozhodnutí pravomocné, následuje opět předání příslušnému exekutorovi, který nařídí dražbu.

Když je partner v úpadku (insolvenci)

V případě úpadku partnera podáváme insolvenční návrh na soud, který případ přezkoumá a rozhodne o úpadku a způsobu jeho řešení, což může zabrat přibližně 1 měsíc. Jakmile je úpadek prohlášen, mají věřitelé 2 měsíce na přihlášení pohledávek. Partnerovi je stanoven insolvenční správce, který dává dohromady soupis majetku dlužníka, přezkoumává přihlášky do insolvenčního řízení a v určitých případech jedná za dlužníka. 

U insolvence pro soud připadá v úvahu zejména řešení konkurzem, nebo reorganizací. Co to znamená?

Konkurz

Na základě nařízeného prodeje se poměrně uspokojí věřitelé, z této částky vyplácíme naše investory. Díky zástavnímu právu na nemovitosti jsme ve skupině zajištěných věřitelů, což zvýhodňuje naši pozici. Proces může zabrat 4-6 měsíců.

Reorganizace

Jedná se o nastartování firmy bez nuceného prodeje, pohledávky se splácí ozdravením podnikání dlužníka. Od úpadku může trvat až 6 měsíců, než je schválen reorganizační plán a začne samotná reorganizace dlužníka. Splácením pohledávek dle reorganizačního plánu končí reorganizace a reorganizační řízení.

Často kladené otázky

Jak se dozvím aktuální informace o vývoji projektu ve stavu vymáhání?

Tak jako doposud budeme na detailní stránky vymáhaných projektů každých 14 dnů přidávat aktuální informace. Zároveň vás o aktuálním stavu budeme informovat i emailem.

Budu v případě vymáhání nadále dostávat výnosy?

Řešení formou exekuce

Ano, po celou dobu nadále běží smluvní úrok a zákonný úrok z prodlení. Zároveň bude narůstat i smluvní pokuta, která činí 0,3 % denně z dlužné částky. V případě vymožení nám náleží 0,1 % denně na pokrytí nákladů spojených s vymáháním.

Řešení formou insolvence

Jakmile zahájíme vymáhání, načítá se smluvní úrok, zákonný úrok z prodlení a smluvní pokuta 0,3 % denně z dlužné částky (do rozhodnutí soudu o úpadku dlužníka). Poté běží pouze smluvní úrok do úplného splacení.

Může nastat situace, kdy se nepovede získat zpět žádné peníze?

Ano, mohlo by dojít k tomu, že se nikdo nepřihlásí do dražby a nepovede se zpeněžit zástavu, nebo se ručitelé v průběhu úvěrového vztahu stanou nebonitními. I v takových případech se budeme snažit závazek vymáhat, dokud nám to právní předpisy dovolí.

Týká se vymáhání všech tranší a etap?

Vymáhání se vždy týká všech aktivovaných etap a tranší, které jsou po splatnosti.

Pokud bychom začali vymáhat pohledávky například u tranšového projektu, kde by byly již 2 tranše vybrány a 3. se teprve vybírala, pošleme investorům zpět do Investown peněženek již vybrané prostředky z otevřených etap a zesplatníme předchozí 2 tranše.


Tearing down barriers to the best investments

For almost a century, regulatory barriers made it difficult for individuals to invest in private markets, giving billion-dollar institutions preferred access. The result has been that most investors have been limited to public markets and excluded from private investments—ranging from real estate to venture capital. Technology is finally disrupting this status quo.1

Enter: Fundrise, America’s largest direct-to-consumer private markets manager. We built our technology platform to bridge the barrier. Software allows us to achieve the scale of institutions without the bureaucracy. Combining our technology and investment expertise, we are pioneering a new model to build you a better portfolio.