Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru investice.

Dostupné na

Poučení spotřebitele

podle § 1843 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Zájemcům o užívání služeb skupinového financování poskytovaných prostřednictvím platformy Investown dostupné na adrese www.investown.cz a skrze mobilní aplikaci Provozovatele (dále jen „Platforma“) a o uzavření Investiční smlouvy (dále jen „Investiční smlouva“), kteří jsou v postavení spotřebitele, provozovatel Platformy, společnost  Investown Technologies s.r.o., IČO: 086 67 144, se sídlem: Inovační 122, Hodkovice, 252 41, Zlatníky-Hodkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322874 (dále jen „Provozovatel“), tímto poskytuje následující poučení.

Další informace, které nejsou uvedeny v tomto poučení, stejně jako bližší popis Platformy a Provozovatelem poskytovaných Služeb, lze nalézt v Obchodních podmínkách platformy skupinového financování Investown dostupných na adrese www.investown.cz (dále jen „Podmínky“). Pojmy uvozené velkým písmenem, které zde nejsou definovány, mají význam, jaký je jim přisuzován v Podmínkách.

Údaje o Provozovateli

Hlavním předmětem podnikání Provozovatele je provozování Platformy skupinového financování, jejímž prostřednictvím si mohou Uživatelé vzájemně poskytovat peněžní prostředky ve formě Úvěrů za účelem financování jednotlivých Projektů zveřejněných na Platformě. Klient komunikuje s Provozovatelem především prostřednictvím Platformy a Klientského účtu, byl-li mu zřízen. Klient může dále Provozovatele kontaktovat na e-mailové adrese support@investown.cz (dále jen „Kontaktní e-mail Provozovatele“) a na infolince + 420 731 921 511. Neodůvodňují-li to okolnosti konkrétního případu jinak, dotazy Klienta Provozovatel zpravidla zodpoví nejpozději do 7 dnů.

Činnost Provozovatele podléhá právním předpisům České republiky. Provozovatel podniká na základě živnostenského oprávnění v oboru živnosti volné vydaného Městským úřadem Černošice, se sídlem Podskalská 1290/19, 120 00 Praha 2, a podléhá živnostenské kontrole tohoto úřadu. Současně se jedná o Služby poskytované v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (dále společně jen jako „ECSPR“).

Klientský účet a Investiční smlouva

Neumožní-li Provozovatel jiný způsob, za účelem užívání Platformy jako Klient je třeba se na Platformě zaregistrovat. Za tímto účelem je nutné poskytnout Provozovateli příslušné informace a dokumenty blíže specifikované v Podmínkách a vytvořit si heslo. Před dokončením registrace je Klientovi zpřístupněno znění návrhu Investiční smlouvy, Podmínky, Úvěrové podmínky, Ceník a Zásady ochrany osobních údajů. Klient je povinen se s těmito dokumenty seznámit a není oprávněn měnit návrh na uzavření Investiční smlouvy.

Investiční smlouva má povahu komisionářské smlouvy mezi Provozovatelem jako komisionářem a Klientem jako komitentem ve smyslu ustanovení § 2455 a násl. OZ. Nedílnou součástí Investiční smlouvy jsou Podmínky a Ceník. Investiční smlouva se uzavírá prostřednictvím Platformy jako prostředku komunikace na dálku s využitím elektronického podpisu Klienta spočívajícího v zadání autorizačního kódu, který Klient obdrží od Provozovatele prostřednictvím SMS zprávy na telefonní číslo, které uvedl při registraci.

Uzavřením Investiční smlouvy je registrace dokončena. Potvrzením dokončení registrace ze strany Provozovatele je vytvořen Klientský účet. Klient může mít na Platformě pouze jeden aktivní Klientský účet. Všechny následně vytvořené Klientské účty mohou být bez předchozího upozornění Provozovatelem smazány. Provozovatel nadto může registraci Klienta dle vlastního uvážení odmítnout nebo stanovit další požadavky na registraci Klienta, případně stávající požadavky nebo proces registrace dle vlastního uvážení kdykoli změnit. Provozovatel je oprávněn registraci Klienta odmítnout, uložit Klientovi další registrační požadavky nebo omezit služby dostupné Klientovi prostřednictvím Platformy, a to zejména v případě, ukáže-li se, že prohlášení Klienta učiněná v souvislosti s registrací jsou nepravdivá, neúplná nebo zavádějící.

Investiční smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a Provozovatel bude s Klientem po dobu jejího trvání jednat a poskytovat mu informace a dokumenty v českém jazyce.

Odstoupení Klienta od Investiční smlouvy a její výpověď

Klient má právo odstoupit od Investiční smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pro zachování lhůty postačuje, je-li odstoupení od Investiční smlouvy před uplynutím 14denní lhůty odesláno. Rozhodne-li se uživatel od Investiční smlouvy odstoupit, učiní tak písemně e-mailem zaslaným na Kontaktní e-mail Provozovatele. Odstoupit nelze, poskytl-li již Klient finanční prostředky prostřednictvím Platformy jako Úvěr, který trvá.

Dojde-li ze strany Klienta k včasnému a účinnému odstoupení od Investiční smlouvy, Provozovatel bez odkladu, nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od Investiční smlouvy Provozovateli, vrátí finanční prostředky, které od Klienta obdržel a které Klient neposkytl jako Úvěr prostřednictvím Platformy, ve výši uvedené na Klientském účtu vedeném v rámci Platformy, bezhotovostně na účet, ze kterého byly prostředky Klientem zaslány. Provozovatel má právo na úhradu poplatků za Služby, které Klientovi poskytl před odstoupením ve výši uvedené v Ceníku.

Vedle odstoupení od smlouvy může být Investiční smlouva ukončena výpovědí ze strany Klienta nebo ze strany Provozovatele s výpovědní dobou 14 dnů postupem uvedeným v Podmínkách, a to i bez uvedení důvodu. Provozovatel je dále oprávněn ukončit Investiční smlouvu výpovědí pro závažné porušení povinností Klienta, pro které Provozovatel zablokoval Klientský účet v souladu s Podmínkami za předpokladu, že Klient po dobu 1 měsíce nesplnil podmínky pro jeho uvolnění ani nevznesl proti zablokování námitky nebo námitky byly Provozovatelem zamítnuty; a dále pro ukončení poskytování Služeb ze strany Provozovatele.

Způsob platby, způsob a čas plnění Provozovatele

V rámci Služeb je užíván bezhotovostní způsob platby, přičemž pro provádění transakcí Klienta slouží zejména Investown peněženka vedená v rámci jeho Klientského účtu.

Provozovatel poskytne plnění v podobě obstarání konkrétní Investice na základě Pokynu k provedení investice ze strany Klienta, provedeným prostřednictvím Platformy a Klientského účtu. Klient je oprávněn Pokyn k provedení investice odvolat stejným způsobem, jakým jej udělil, a to ve lhůtě na rozmyšlenou v délce dle čl. 22 odst. 3 ECSPR, tj. ve lhůtě 4 kalendářních dnů od udělení Pokynu k provedení investice. Neodvolá-li Klient Pokyn k provedení investice nebo Pokyn nezanikne jiným způsobem specifikovaným v Podmínkách, Provozovatel poskytne plnění v podobě obstarání konkrétní Investice po úspěšném skončení Období nabídky a po splnění podmínek pro poskytnutí Úvěru ze strany Vlastníka projektu dle čl. 7.6. Podmínek. Součástí plnění Provozovatele v podobě obstarání Investice je také samotné provozování Platformy, vedení Klientského účtu a správa Investice, které Provozovatel poskytuje průběžně po celou dobu trvání.

Cena služeb a daňová povinnost Klienta

Cena Služeb se primárně řídí Podmínkami a Ceníkem dostupným na internetových stránkách Provozovatele www.investown.cz v sekci „Poplatky“. Celkovou cenu Služby nelze předem určit, neboť se bude odvíjet od počtu a výše Investic, doby trvání, výnosu a dalších plnění vztahujících se individuálně ke každému Klientovi. Provozovatel nebude z výnosu a dalších plnění srážet žádné daně či jiné poplatky, které jsou nebo mají být dle platných právních předpisů určeny státu nebo třetím osobám, nestanoví-li mu takovou povinnost platný právní předpis nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu veřejné moci výslovně.  

V této souvislosti Provozovatel Klienta upozorňuje, že Klientovi mohou v souvislosti s užíváním Platformy a Služeb poskytovaných Provozovatelem vznikat mimo nákladů uvedených v Ceníku i jiné náklady v závislosti na jeho individuálním právním postavení, které nejsou zahrnuty v poplatcích účtovaných Provozovatelem a za jejichž splnění Klient odpovídá samostatně (např. povinnost odvádět daň z příjmu nebo jinou daň či povinnou dávku). Daňový režim závisí na individuálních poměrech Klienta a v čase se může měnit. Provozovatel neposkytuje daňové poradenství a doporučuje Klientovi v případě pochybností ohledně režimu zdanění Služeb využívaných prostřednictvím Platformy využít služeb daňového poradce.

Provozovatel není účastníkem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ani jiného garančního fondu v rámci Garančního systému finančního trhu.

Orgán dohledu, dozoru a proces vyřizování stížností

Pokud má Klient stížnost týkající se Platformy nebo jakýchkoli Služeb poskytovaných Provozovatelem, může se se svou stížností obrátit na Provozovatele, a to prostřednictvím Kontaktního e-mailu Provozovatele. Po přijetí stížnosti je Klientovi sděleno nejpozději do 10 dnů od přijetí stížnosti, že stížnost byla přijata. Provozovatel vyřídí stížnost do 15 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. jejího doplnění tak, aby obsahovala veškeré potřebné informace. Nelze-li v této lhůtě z důvodu překážek nezávislých na vůli Provozovatele odpovědět, je na toto ve lhůtě do patnácti pracovních dnů od obdržení stížnosti Klient upozorněn. Provozovatel poté odpoví nejpozději ve lhůtě do třiceti pěti pracovních dnů po dni obdržení nebo doplnění stížnosti. V případě, že Klient nesouhlasí s vyřízením stížnosti Provozovatelem, je oprávněn se obrátit na orgán dohledu, kterým je Česká národní banka. V rozsahu vymezeném zákonem může činnost Provozovatele podléhat též dozoru České obchodní inspekce.

Veškeré spory mezi Provozovatelem a Klientem vzniklé v souvislosti s užíváním Platformy a s ní souvisejících Služeb a funkcí budou řešeny výhradně u příslušného soudu České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští. Klient je oprávněn se rovněž obrátit na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je Finanční arbitr, se sídlem Legerova 1581, 69 Nové Město, +420257042070, www.finarbitr.cz nebo dle individuálních okolností Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, web adr.coi.cz; případně lze využít též Evropskou platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí.

Další poučení

Provozovatel Klienta dále upozorňuje zejména na následující rizika využívání Služeb:

  1. s využíváním služeb skupinového financování, včetně poskytování Úvěrů na financování Projektů prostřednictvím Platformy, mohou být spojena určitá rizika, jež jsou podrobně popsána v Podmínkách;
  2. návratnost poskytnutých prostředků ani výnos z poskytnutí Úvěru nejsou zaručeny;
  3. Provozovatel neposkytuje Klientovi jako spotřebiteli v souvislosti s návratností prostředků ani výnosu z poskytnutí Úvěru jakékoliv záruky; a
  4. výnos dosažený v předchozích obdobích nezaručuje stejný nebo vyšší výnos v budoucnu.

Platnost údajů poskytnutých Provozovatelem Klientovi před uzavřením Investiční smlouvy je časově omezena do doby případné změny Investiční smlouvy, Podmínek nebo Ceníku postupem v těchto dokumentech uvedeným, která by měla vliv na změnu těchto informací.

Tyto informace jsou platné ke dni: 1. 1. 2024