Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru investice.

Dostupné na

Obecné úvěrové podmínky

Účinné od 31. 10. 2023

❍ OÚP platné od 18.07.2022 do 21.03.2023
❍ OÚP platné od 22.03.2023 do 05.10.2023
❍ OÚP platné od 06.10.2023 do 30.10.2023

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obecné úvěrové podmínky se vztahují na každou Smlouvu o úvěru uzavřenou mezi Klientem a Vlastníkem Projektu prostřednictvím Platformy. V rozsahu, ve kterém se týkají práv a povinností Provozovatele a/nebo Agenta pro zajištění, se jimi řídí i tyto osoby. Vzájemné vztahy mezi Klientem, Vlastníkem Projektu a Provozovatelem jsou dále upraveny ve VOP a v dalších souvisejících dokumentech upravujících právní poměry příslušných smluvních stran, včetně Smlouvy o zajištění financování a Zajišťovacího dokumentu. 

2. SMLOUVA O ÚVĚRU 

2.1. Předmět Smlouvy o úvěru 

Uzavřením Smlouvy o úvěru způsobem stanoveným ve VOP se Klient zavazuje přenechat Vlastníkovi Projektu peněžní částku a Vlastník Projektu se zavazuje tuto peněžní částku Klientovi ve stanoveném termínu vrátit.

2.2. Náležitosti Smlouvy o úvěru 

Smlouva o úvěru obsahuje vždy alespoň tyto náležitosti: 

a) smluvní strany Smlouvy o úvěru;

b) částka Úvěru;

c) doba trvání Úvěru;

d) Úrok; a

e) účel Úvěru.

3. PŘEVOD ČÁSTKY ÚVĚRU  

3.1. Podmínky pro převod částky Úvěru

Částku odpovídající Úvěru, jež se Klient zavázal na základě jím uzavřené Smlouvy o úvěru poskytnout Vlastníkovi Projektu, převede Provozovatel na účet Vlastníka Projektu postupem stanoveným ve VOP za předpokladu splnění následujících podmínek:  

a) Vlastník Projektu a Provozovatel spolu uzavřeli Smlouvu o zajištění financování;

b) Vlastník Projektu poskytl Provozovateli veškerou dokumentaci požadovanou Provozovatelem;  

c) ve vztahu k Projektu, ke kterému je Úvěr poskytován, jsou během období stanoveného v rámci VOP a Smlouvy o zajištění financování uzavřeny prostřednictvím Platformy Smlouvy o úvěru odpovídající Celkové částce úvěru (nebo alespoň Minimální částce) a tato Celková částka úvěru (nebo alespoň Minimální částka) byla od Klientů Provozovatelem vybrána na zvláštní účet v souladu s VOP; 

d) Vlastník Projektu zřídil zajištění ve prospěch Agenta pro zajištění na základě Zajišťovacího dokumentu;

e) jsou splněny jiné podmínky vyplývající z právních předpisů nebo smluvních ujednání s Vlastníkem Projektu.

Určí-li tak Provozovatel, může být částka Úvěru nejprve složena na účet advokátní úschovy nebo vázaný účet u banky, a to v souladu s ujednáním mezi Provozovatelem, Vlastníkem Projektu a uschovatelem dle výběru Provozovatele. V takovém případě se den odeslání částky Úvěru (nebo v případě zveřejnění Projektu na Platformě po Etapách den odeslání částky Úvěru odpovídající první Etapě) na takový účet považuje za den poskytnutí Úvěru Vlastníkovi Projektu. Částka Úvěru pak bude vyplacena Vlastníkovi Projektu za podmínek uvedených ve smlouvě o úschově uzavřené mezi Provozovatelem, Vlastníkem Projektu a uschovatelem. 

3.2. Nepřevedení částky Úvěru

Částka Úvěru nebude Provozovatelem Vlastníkovi Projektu převedena, pokud nastane jakákoliv událost nebo okolnost uvedená v čl. 12.1 nebo by taková příslušná událost nebo okolnost nastala v důsledku převodu částky Úvěru.  

Provozovatel jménem Klienta určuje splnění či nesplnění předpokladů pro převedení částky Úvěru dle vlastního uvážení.

3.3. Snížení převáděné částky

Pokud bude v den převedení Celkové částky úvěru Provozovatel evidovat jakýkoliv splatný dluh Vlastníka Projektu vůči Provozovateli nebo vůči Klientům, Provozovatel může o tento dluh snížit takto převáděnou částku nebo převedení Částky úvěru odmítnout, dokud nebude dluh uhrazen. 

4. ÚČEL ÚVĚRU 

Vlastník Projektu je oprávněn použít částku Úvěru pouze k účelu uvedenému ve Smlouvě o úvěru.

5. SPLACENÍ ÚVĚRU 

Vlastník Projektu je povinen splatit Klientovi Úvěr na konci doby trvání Úvěru stanovené ve Smlouvě o úvěru.

6. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRU 

Předčasné splacení Úvěru Vlastníkem Projektu je možné pouze na základě písemného souhlasu Provozovatele a v souladu s ním, není-li sjednáno jinak.  

Provozovatel je oprávněn určit podmínky předčasného splacení, včetně poplatku za předčasné splacení, rozsahu předčasného splacení a dne, ke kterému musí být Úvěr předčasně splacen.

Splatí-li Vlastník Projektu jakoukoliv částku Úvěru předčasně bez souhlasu Provozovatele, není tím dotčena povinnost Vlastníka Projektu platit Úroky z plné výše Úvěru až do dne splatnosti Úvěru stanoveného ve Smlouvě o úvěru.

7. ÚROKY  

Vlastník Projektu je povinen z Úvěru platit Klientovi Úrok. Úroky se počítají z částky Úvěru za každý den doby trvání Úvěru ode dne poskytnutí Úvěru až do úplného splacení Úvěru v souladu se Smlouvou o úvěru. Vlastník Projektu je v průběhu doby trvání Úvěru povinen platit úroky Klientům měsíčně.

Úroky se platí buď měsíčně předem, nebo měsíčně zpětně, podle toho, jak je pro konkrétní případ ujednáno mezi Provozovatelem a Vlastníkem Projektu ve Smlouvě o zajištění financování a:

a) jsou-li Úroky placené měsíčně předem, platí, že první Úroky jsou vypláceny Klientům nejpozději k 3. pracovnímu dni následujícímu po dni, kdy došlo k převedení částky Úvěru ve smyslu čl. 3.1. těchto Obecných úvěrových podmínek, a následně vždy ke dni, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy došlo k výplatě prvních Úroků v souladu s tímto článkem, a

b) jsou-li Úroky placené měsíčně zpětně, platí, že první Úroky jsou vypláceny Klientům nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy došlo k převedení částky Úvěru ve smyslu čl. 3.1. těchto Obecných úvěrových podmínek, a to konkrétně ke dni, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy došlo k převedení částky Úvěru ve smyslu čl. 3.1. těchto Obecných úvěrových podmínek, a následně vždy ke dni, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy došlo k výplatě prvních Úroků v souladu s tímto článkem.

V případě Projektu zveřejněného na Etapy platí Vlastník Projektu Úrok najednou pro všechny Etapy dohromady dle splátkového kalendáře, který mu za tím účelem předá Provozovatel. Splatnost Úroku se odvíjí ode dne odeslání první části částky Úvěru odpovídající v pořadí první Etapě v souladu s čl. 3.1. těchto Obecných úvěrových podmínek. Den vyplácení Úroků Klientům se v případě zveřejnění Projektu na Etapy řídí u všech Etap daného Projektu dnem vyplácení Úroků u v pořadí první Etapy. Případné přeplatky Vlastníka Projektu na Úrocích budou vypořádány při ukončení Smluv o úvěru; Provozovatel je oprávněn tyto přeplatky započíst na úhradu případných dluhů Vlastníka Projektu vůči Provozovateli nebo Klientům.

V případě předčasného splacení Úvěru Vlastníkem Projektu se souhlasem Provozovatele je Vlastník Projektu povinen spolu se zaplacením částky předčasně splaceného Úvěru zaplatit Úrok naběhlý do dne předčasného splacení Úvěru, ledaže Provozovatel v souhlasu s předčasným splacením uvede jinak.

8. ÚROKY Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku Vlastníka Projektu vůči Klientovi podle Úvěrové dokumentace je Vlastník Projektu povinen platit Klientovi úrok z prodlení. Úroky z prodlení se počítají ode dne prodlení se splněním peněžitého závazku do jeho řádného splnění, pokud není uvedeno jinak. Není-li ve Smlouvě o úvěru stanoveno jinak, platí, že úroky z prodlení jsou stanoveny v zákonné výši.

V případě prodlení s plněním peněžitého závazku Vlastníka Projektu vůči Klientovi podle Úvěrové dokumentace je Vlastník Projektu povinen dále platit Klientovi sankční smluvní pokutu ve výši 0,3 % denně z dlužné částky. Smluvní pokuta se počítá ode dne prodlení se splněním peněžitého závazku do jeho řádného splnění, pokud není uvedeno jinak.  

Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné denně. 

9. DALŠÍ POVINNOSTI VLASTNÍKA PROJEKTU 

9.1. Povinnosti Vlastníka Projektu

Vlastník Projektu je povinen od uzavření Smlouvy o úvěru až do úplného splacení veškerých částek dlužných dle Smlouvy o úvěru plnit následující povinnosti:  

a) Vlastník Projektu je povinen řídit se obchodním plánem, plánem činnosti a rozpočtem, a dalšími dokumenty, které předložil v rámci uzavírání Smlouvy o zajištění financování, s výjimkou případů, kdy odchylka od nich nepoškodí významně zájmy Klienta; 

b) Vlastník Projektu je povinen použít Úvěr výhradně v souladu s účelem Úvěru dle Smlouvy o úvěru;

c) Vlastník Projektu je povinen získat všechna povolení, oprávnění, licence, schválení, rozhodnutí, registrace, oznámení a jiné souhlasy, dodržet podmínky v nich uvedené a učinit veškeré kroky nezbytné k tomu, aby mohl platně uzavřít Smlouvu o úvěru a Zajišťovací dokument, je-li jeho smluvní stranou, a plnit povinnosti z nich vyplývající;

d) Vlastník Projektu řádně a včas zaplatí a uhradí veškeré daně, cla, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a jiné obdobné platby veřejnoprávní povahy;

e) Vlastník Projektu zajistí, že jeho peněžité dluhy vůči třetím osobám vyplývající z úvěrů, zápůjček či obdobných smluv a/nebo závazky Vlastníka Projektu vůči společníkům Vlastníka Projektu a/nebo členům volených orgánů Vlastníka Projektu nebo osobám jim blízkým budou podřízeny dluhům Vlastníka Projektu plynoucích z Úvěrové dokumentace, a zároveň, že všechny ostatní dluhy výše neuvedené (vůči všem dalším nepodmíněným, nepodřízeným, zajištěným i nezajištěným věřitelům) budou přinejmenším rovnocenné (pari passu) s dluhy Vlastníka Projektu plynoucími z Úvěrové dokumentace, s výjimkou těch dluhů, které mají podle kogentních ustanovení právních předpisů přednost před kterýmikoliv jinými dluhy;

f) Vlastník Projektu se zavazuje, že zřizované zajištění podle Zajišťovacího dokumentu bude udržováno (zachováno) v plném rozsahu a bude platné, účinné a vynutitelné v každém okamžiku trvání Smlouvy o úvěru, není-li v Zajišťovacím dokumentu uvedeno jinak;

g) Vlastník Projektu učiní, resp. zajistí, že budou učiněny, veškeré kroky (včetně podání veškerých návrhů a provedení zápisů či registrací) nezbytné pro zřízení, vznik ochranu a zachování zřizovaného zajištění dle Zajišťovacího dokumentu;

h) Vlastník Projektu bude hradit veškeré své peněžité dluhy vyplývající ze Smlouvy o úvěru způsobem a v souladu s VOP. 

9.2. Zakázaná jednání Vlastníka Projektu 

Vlastník Projektu je povinen se od uzavření Smlouvy o úvěru až do úplného splacení veškerých částek dlužných dle Smlouvy o úvěru zdržet jednání, která přesahují rámec běžné hospodářské činnosti Vlastníka Projektu nebo v jejichž důsledku se může podstatně snížit schopnost Vlastníka Projektu včas a řádně plnit své povinnosti vyplývající z Úvěrové dokumentace.

Nebude-li mít Vlastník Projektu k takovému jednání souhlas Provozovatele zastupujícího Klienty, má Vlastník Projektu dále povinnost zdržet se:

a) provádění nestandardních plateb svým společníkům, akcionářům nebo skutečným majitelům, členům statutárního nebo kontrolního orgánu, nebo osobám jinak spojeným s Vlastníkem Projektu, nebo osobám s těmito osobami spojenými, prostřednictvím rozdělení zisku, placení jakýchkoliv poplatků, plateb prováděných za účelem plnění dluhů Vlastníka Projektu či jiných druhů plateb;  

b) uzavření jiné smlouvy o úvěru mimo smluv uzavíraných prostřednictvím Platformy, nebo jiné formy dluhového financování Vlastníka Projektu;

c) poskytnutí ručení nebo jiného zajištění závazků jakékoliv jiné osoby;  

d) snížení svého základního kapitálu; 

e) jakékoliv přeměny podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, nebo jiného obdobného zahraničního zákona, pokud tento postup nebyl předložen Provozovateli před uzavřením Smlouvy o zajištění financování;

f) vyčlenění jakéhokoliv majetku do svěřenského fondu;  

g) jakéhokoliv jednání směřujícího ke zřízení zajišťovacího převodu nebo jiného věcného práva k nemovitosti, která je předmětem Projektu, ve prospěch třetí osoby, resp. poskytnutí takové osobě jakéhokoliv zajištění, např. ve formě převzetí ručitelského závazku, postoupení pohledávky, vystavení směnky či převzetí jiného směnečného závazku, vyjma případů, kdy takovéto omezení není přípustné ze zákona;

h) započtení jakékoliv pohledávky vůči pohledávkám Klienta ze Smlouvy o úvěru;

i) odvolávání členů statutárního orgánu Vlastníka Projektu a jmenování nových členů statutárního orgánu Vlastníka Projektu;

j) jakéhokoliv jiného jednání, které by mohlo mít nepříznivý vliv na schopnost Vlastníka Projektu plnit závazky ze Smluv o úvěru nebo na možnost Klientů uspokojit se ze zajištění dle Zajišťovacího dokumentu.

10. PROHLÁŠENÍ A INFORMAČNÍ POVINNOST VLASTNÍKA PROJEKTU        

10.1. Prohlášení Vlastníka Projektu

Vlastník Projektu uzavřením Smlouvy o úvěru činí následující prohlášení ke dni uzavření Smlouvy o úvěru a ke každému dalšímu dni až do úplného splacení veškerých částek dlužných dle Smlouvy o úvěru nebo v souvislosti s touto Smlouvou o úvěru: 

a) Vlastník Projektu je řádně založenou a platně existující právnickou osobou dle českého právního řádu nebo plně svéprávnou fyzickou osobou podnikající; 

b) uzavření Smlouvy o úvěru, jakož i výkon práv a plnění povinností ze Smlouvy o úvěru, včetně splácení dluhů ze Smlouvy o úvěru vůči Klientovi, byly řádně schváleny příslušnými orgány v rámci vnitřní struktury Vlastníka Projektu a nevyžadují žádný souhlas nebo povolení jiných osob nebo orgánů veřejné správy nebo, pokud jej vyžadují, byl takový souhlas udělen a je platný a účinný;

c) výkonem práv a povinností ze Smlouvy o úvěru Vlastník Projektu neporuší své povinnosti vyplývající z právních předpisů, smluv nebo jiných ujednání, a neporušil žádná vlastnická, smluvní či jiná práva Vlastníka Projektu či jiných osob;

d) není vedeno žádné soudní, správní či rozhodčí řízení týkající se Vlastníka Projektu nebo jeho majetku, které by mohlo ovlivnit možnosti Vlastníka Projektu dostát svým povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o úvěru nebo ovlivnit finanční anebo obchodní situaci Vlastníka Projektu a takové řízení ani nehrozí;

e) proti Vlastníkovi Projektu nebo členům jeho statutárního orgánu nebylo zahájeno nebo není vedeno trestní stíhání, Vlastník Projektu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo mu nebyl uložen trest, ochranné či zajišťovací opatření;

f) není zahájeno insolvenční řízení, řízení o návrhu Vlastníka Projektu na povolení vyrovnání nebo jiné řízení, které má obdobné právní účinky, ani není nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) týkající se podstatné části majetku Vlastníka Projektu či osoby poskytující zajištění dluhů Vlastníka Projektu vzniklých na základě a v souvislosti se Smlouvou o úvěru. V uplynulých třech letech nebyl na majetek Vlastníka Projektu prohlášen konkurz, nebylo přijato rozhodnutí, kterým byl zjištěn úpadek či hrozící úpadek Vlastníka Projektu, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku Vlastníka Projektu nebo zrušení konkurzu prohlášeného na majetek Vlastníka Projektu ani nebylo potvrzeno vyrovnání či přijato jiné rozhodnutí, které má obdobné právní účinky;

g) Vlastník Projektu řádně uhradil veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle platných právních předpisů a nemá vůči příslušným orgánům veřejné správy povinnosti po splatnosti, o nichž Provozovatele písemně neinformoval;

h) Vlastník Projektu nemá žádné dluhy vůči třetím osobám, s výjimkou dluhů, které vyplývají z účetnictví Vlastníka Projektu, které předložil Provozovateli, a dále s výjimkou dluhů, o kterých Provozovatele předem prokazatelně informoval;

i) Vlastník Projektu neučinil (kromě nabídek na financování projektů na Platformě Investown) žádnou další nabídku na financování uveřejněnou na jiných platformách skupinového financování v rámci Evropského hospodářského prostoru (tzv. úvěrový či ekvitní crowdfunding), ani žádnou veřejnou nabídku investičních cenných papírů (zejména dluhopisů), které byly vyjmuty z povinnosti zveřejnit prospekt na základě výjimky dle čl. 1 odst. 3 nebo čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1129 v rámci Evropského hospodářského prostoru, a to za posledních 12 kalendářních měsíců ode dne uzavření Smlouvy o zajištění financování;

j) Vlastník Projektu bere na vědomí, že souhrn všech zveřejněných nabídek na financování uveřejněných na platformách skupinového financování v rámci Evropského hospodářského prostoru (tzv. úvěrový či ekvitní crowdfunding) a všech veřejných nabídek investičních cenných papírů (zejména dluhopisů), které byly vyjmuty z povinnosti zveřejnit prospekt na základě výjimky dle čl. 1 odst. 3 nebo čl. 3 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1129 v rámci Evropského hospodářského prostoru, za každé období 12 kalendářních po sobě jdoucích měsíců nesmí překročit hranici 5.000.000, - EUR, a z tohoto důvodu se tak zavazuje o každé takové nabídce Vlastníka Projektu zveřejněné po zveřejnění nabídky prostřednictvím Platformy Investown bezodkladně informovat Provozovatele;

k) neprobíhá a podle nejlepšího vědomí Vlastníka Projektu ani nehrozí žádné jednání nebo řízení o zrušení Vlastníka Projektu ani žádné jiné řízení, které by mohlo mít nepříznivý vliv na schopnost Vlastníka Projektu plnit své povinnosti ze Smlouvy o úvěru;

l) veškerá prohlášení Vlastníka Projektu a informace o Vlastníkovi Projektu, které byly sděleny nebo budou sděleny Vlastníkem Projektu Provozovateli ústně nebo písemně, jsou a budou ke dni, ke kterému bude uzavřena Smlouva o úvěru, resp. Smlouvy o zajištění financování, jakož i ke každému dni následujícímu po dni uzavření takové smlouvy, ve všech ohledech pravdivé, úplné a nejsou ani nebudou zavádějící.

10.2. Povinnost aktualizace poskytnutých informací

Vlastník Projektu je povinen oznámit Provozovateli jednajícímu v zastoupení Klientů jakékoliv podstatné změny v informacích nebo dokumentech předkládaných podle Úvěrové dokumentace, zejména takové změny, které mají potenciálně významný dopad do práv Klientů. 

10.3. Povinnost poskytnout informace na žádost Provozovatele

Vlastník Projektu je povinen na základě žádosti Provozovatele bezodkladně poskytnout jakékoliv údaje a informace o okolnostech a událostech týkajících se Úvěrů, Vlastníka Projektu, majetku Vlastníka Projektu, použití částky Úvěru a informací o průběhu Projektu. 

11. ZAJIŠTĚNÍ A AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

Vlastník Projektu se zavazuje zřídit zajištění dluhů vůči Klientovi ze Smlouvy o úvěru v rozsahu požadovaném Smlouvou o zajištění financování nebo zajistit, že takové zajištění bude zřízeno, a udržovat jej v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy o úvěru. Zajištění dle předchozí věty bude zřízeno dle Zajišťovacího dokumentu uzavřeného s Agentem pro zajištění ve prospěch Klientů, jakožto zástavních věřitelů, ve smyslu § 20 a 20a ve spojení s § 45 Zákona o dluhopisech. Vlastník Projektu uzavřením Smlouvy o úvěru souhlasí s ustanovením Agenta pro zajištění do této funkce. Vlastník Projektu ani Klienti nejsou oprávněni požadovat změnu osoby Agenta pro zajištění.

Klienti berou na vědomí, že Provozovatel jakožto Agent pro zajištění neodpovídá Klientům za (i) neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost zajištění dle Zajišťovacího dokumentu, (ii) obsah Zajišťovacího dokumentu a jakýchkoliv dalších dokumentů souvisejících se zajištěním dle Zajišťovacího dokumentu včetně sjednaných způsobů realizace zajištění, (iii) zvolený způsob realizace zajištění, (iv) jednání či opomenutí v souvislosti se zajištěním dle Zajišťovacího dokumentu ani za (v) jakoukoliv újmu způsobenou Klientům při plnění jeho povinností jako Agenta pro zajištění s výjimkou újmy způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti Agentem pro zajištění. Povinnost Agenta pro zajištění k náhradě škody je však v rozsahu, jaký umožňují právní předpisy, omezena tak, že škoda nebude zahrnovat ušlý zisk.

Klienti se výslovně upozorňují na riziko související s novou právní úpravou týkající se agenta pro zajištění v Zákoně o dluhopisech. Jelikož institut Agenta pro zajištění dle těchto podmínek vychází z nové právní úpravy, která nebyla ve všech ohledech dosud v praxi testována, nelze zaručit, že zajištění zřízené na základě Zajišťovacího dokumentu uzavřeného s Agentem pro zajištění bude platné, účinné a vymahatelné, včetně vymahatelnosti v souvislosti s insolvenčním řízením dle Insolvenčního zákona. Pokud by se ukázalo, že takové zajištění není platné, účinné nebo vymahatelné, zavazuje se Vlastník Projektu učinit vše, včetně příslušné úpravy Úvěrové dokumentace, tak, aby zajištění bylo ve prospěch Klientů řádně zřízeno a bylo platné, účinné a vymahatelné.

12) PORUŠENÍ POVINNOSTÍ VLASTNÍKA PROJEKTU  

12.1. Případy porušení

Každá z následujících událostí nebo okolností představuje Případ porušení:

a) Vlastník Projektu se dostane do prodlení s úhradou jakéhokoliv splatného peněžitého dluhu vzniklého na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru a toto prodlení zůstane nenapraveno po dobu 15 pracovních dnů;

b) Vlastník Projektu nesplní jakoukoliv povinnost uloženou mu Úvěrovou dokumentací nebo Vlastník Projektu, případně osoba poskytující zajištění, nesplní jakoukoli povinnost uloženou smlouvou, kterou se zřizuje zajištění v souvislosti se Smlouvou o úvěru, přitom nejde o jiný Případ porušení a toto porušení nebude napraveno ani ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Klienta prostřednictvím Provozovatele;

c) jakékoli prohlášení učiněné podle Úvěrové dokumentace je nebo se stane v podstatném rozsahu nepravdivým, neúplným nebo zavádějícím v okamžiku, kdy bylo učiněné nebo v okamžiku, kdy se považovalo za zopakované, a tato skutečnost není napravena ani ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Klienta prostřednictvím Provozovatele;

d) zajištění dluhů Vlastníka Projektu na základě Zajišťovacího dokumentu zanikne, zhorší se, je neplatné nebo neúčinné nebo je za takové prohlášeno Agentem pro zajištění nebo poskytovatelem zajištění nebo je takové zajištění jakýmkoliv jiným způsobem zpochybněno a tato skutečnost není napravena ani ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Klienta prostřednictvím Provozovatele;

e) u soudu je zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) týkající se (i) podstatné části majetku Vlastníka Projektu či osoby poskytující zajištění nebo (ii) majetku Vlastníka Projektu či osoby poskytující zajištění, který je předmětem zajištění dluhů z Úvěrové dokumentace;

f) na majetek Vlastníka Projektu je prohlášen konkurz, soudem byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku Vlastníka Projektu jakožto dlužníka;

g) Vlastník Projektu je v úpadku nebo písemně prohlásí, že není schopen řádně plnit své povinnosti;

h) proti Vlastníkovi Projektu nebo členům jeho statutárního orgánu bylo zahájeno nebo je vedeno trestní stíhání, Vlastník Projektu byl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo mu byl uložen trest, ochranné či zajišťovací opatření.

12.2. Práva v Případech porušení

Klient je oprávněn, pokud nastane Případ porušení, který trvá:

a) odstoupit od Smlouvy o úvěru;

b) prohlásit veškeré dluhy Vlastníka Projektu ze Smlouvy o úvěru (nebo kteroukoliv jejich část určenou Klientem) za okamžitě splatné nebo splatné v době, kterou Klient stanoví, aniž by zároveň odstoupil od Smlouvy, a žádat jejich splacení, na základě čehož se veškeré takové dluhy Vlastníka Projektu ze Smlouvy o úvěru stanou splatnými buď okamžitě, nebo ve stanovené době;

c) vykonat jakékoli zajištění dluhů Vlastníka Projektu vůči Klientovi vzniklých na základě a v souvislosti se Smlouvou o úvěru k úhradě splatných dluhů Vlastníka Projektu vůči Klientovi;

d) vykonat jakákoliv další práva Klienta.

Klient se zavazuje tato práva uplatňovat výlučně prostřednictvím Provozovatele, a to za podmínek stanovených ve VOP.

13. UKONČENÍ SMLOUVY O ÚVĚRU   

Smlouva o úvěru zaniká, jakmile je Vlastníkem Projektu splacena částka Úvěru a Úrok z ní v plné výši a Vlastník Projektu splní všechny ostatní závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru vztahujících se k příslušnému Úvěru. Smlouva o úvěru rovněž zaniká, byla-li zrušena nebo bylo-li od ní odstoupeno v souladu s Úvěrovou dokumentací. 

V případě ukončení Smlouvy o úvěru se Úvěr, včetně doposud naběhlého Úroku, stává okamžitě splatným.  

13.1. Ukončení Smlouvy o úvěru pro nesplnění podmínek převodu částky Úvěru

Smlouva o úvěru zaniká bez dalšího, pokud není ve stanovené lhůtě a stanoveným postupem splněna některá z podmínek uvedených v čl. 3.1 těchto Obecných úvěrových podmínek, nebo pokud není částka Úvěru převedena na účet Vlastníka Projektu za podmínek dle čl. 3.2 těchto Obecných úvěrových podmínek. 

13.2. Ukončení Smlouvy o úvěru z důvodů na straně Klienta nebo Provozovatele

Smlouva o úvěru dále zaniká bez dalšího, pokud před převedením částky Úvěru Vlastníkovi Projektu: 

a) dojde k ukončení nebo relevantnímu omezení Klientského účtu Klienta nebo práv Vlastníka Projektu postupem uvedeným ve VOP; nebo

b) je rozhodnuto o úpadku Provozovatele nebo pokud Provozovatel jinak ukončí svou činnost.   

14. POŘADÍ PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ PLATBY VLASTNÍKA PROJEKTU

Pokud platba provedená Vlastníkem Projektu, kterou Vlastník Projektu plní své finanční závazky vůči Provozovateli a Klientům, které Provozovatel zastupuje, nepostačuje ke splnění všech splatných závazků, použije se tato platba v následujícím pořadí:  

a) na úhradu nákladů vynaložených na případné vymáhání závazků, včetně úhrady nákladů stanovených v Zajišťovacím dokumentu;  

b) na pokrytí poplatků a nákladů, které nebyly uhrazeny Provozovateli; 

c) na pokrytí naběhlých úroků z prodlení a smluvní pokuty; 

d) ke krytí nesplaceného a naběhlého Úroku Klientů; 

e) ke krytí nesplacené částky Úvěru; a 

f) na pokrytí všech ostatních plateb a poplatků.   

V případě, že Provozovatel eviduje jakýkoliv přeplatek ze strany Vlastníka Projektu, je oprávněn jej započíst na jakékoliv neuhrazené finanční závazky Vlastníka Projektu vůči Provozovateli a Klientům, a to opět ve výše uvedeném pořadí. 

15. POSTUP PLATBY  

Veškeré platby související s Úvěrovou dokumentací jsou prováděny v souladu s postupem stanoveným v rámci VOP.  

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Veškerá oznámení související se Smlouvou o úvěru budou doručována ve formátu a způsobem stanoveným v rámci VOP. Pro postup změn těchto Obecných úvěrových podmínek se přiměřeně použije úprava změn VOP.

Vlastník Projektu může postoupit či jinak převést práva a/nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru pouze se souhlasem Provozovatele. Klient může postoupit nebo jinak převést práva a/nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru postupem podle VOP. 

Vlastník Projektu a Klient se dohodli, že Provozovatel vystupuje jako zástupce Klientů ve vztazích mezi Vlastníkem Projektu a Klienty v souladu s VOP. Je-li k jakémukoliv jednání vyžadován souhlas Klienta nebo má-li být trvání nějaké okolnosti či události nebo splnění jakékoli podmínky určováno Klientem, Provozovatel udělí příslušný souhlas nebo učiní příslušné jednání jménem Klienta dle vlastního uvážení. Provozovatel je oprávněn jako zástupce Klientů změnit podmínky Smlouvy o úvěru, a to postupem podle VOP. 

Ve věcech neupravených v Úvěrové dokumentaci se smluvní vztah řídí právními předpisy České republiky. 

Řešení jakýchkoliv sporů bude řešeno u příslušného soudu České republiky.  

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Obecných úvěrových podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.  

V případě zveřejnění více jazykových verzí těchto Obecných úvěrových podmínek má vždy přednost znění české.  

Tyto Obecné úvěrové podmínky nabývají účinnosti ke dni uvedeném výše.  

17. DEFINICE 

Pro účely těchto Obecných úvěrových podmínek mají pojmy užité v těchto Obecných úvěrových podmínkách následující význam: 

Agent pro zajištění“ znamená společnost Investown Technologies s.r.o., se sídlem na adrese Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, IČO: 086 67 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322874;

Etapy“ znamenají jednotlivé části, po kterých je na Platformě postupně zveřejňována nabídka k financování daného Projektu. Jedná se pouze o marketingové a strategické rozdělení nabídky k financování jednoho Projektu, v žádném případě se nejedná o samostatné Projekty;

Celková částka úvěru“ znamená minimální souhrnnou výši úvěrů, které je potřeba získat od Klientů na financování Projektu prostřednictvím Platformy, aby došlo k uzavření Smluv o úvěru a poskytnutí úvěru Vlastníkovi Projektu v souladu s VOP. Nevylučuje-li to smysl a účel daného ustanovení, je tento pojem zapotřebí vykládat vždy s přihlédnutím k ustanovení o Minimální částce;

Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;

Klient“ znamená Klienta Platformy dle VOP, který vstupuje do úvěrového vztahu představovaného Smlouvou o úvěru s Vlastníkem Projektu coby úvěrující;

"Minimální částka“ znamená procentuálně vyjádřenou část Celkové částky úvěru, kterou Vlastník Projektu ve Smlouvě o zajištění financování označil jako minimální částku, kterou je nutné prostřednictvím Platformy na daný Projekt vybrat, aby bylo možné jej prohlásit za úspěšně profinancovaný. Dojde-li v daném případě k vybrání alespoň Minimální částky, bude tato poskytnuta Vlastníkovi Projektu i přesto, že nedosahuje Celkové částky úvěru;

Obecné úvěrové podmínky“ znamená tyto obecné úvěrové podmínky;

Platforma“ znamená webovou a mobilní aplikaci Investown provozovanou Provozovatelem; 

Projekt“ znamená projekt Vlastníka Projektu, do kterého může Klient investovat tím, že Vlastníkovi Projektu poskytne úvěr dle Smlouvy o úvěru;

Provozovatel“ znamená společnost Investown Technologies s.r.o., se sídlem na adrese Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, IČO: 086 67 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322874;

Případ porušení“ znamená okolnost uvedenou v čl. 12.1 těchto Obecných úvěrových podmínek;

Smlouva o úvěru“ znamená smlouvu uzavřenou prostřednictvím Platformy mezi Klientem a Vlastníkem Projektu, na základě které Klient poskytuje peněžní prostředky ve formě úvěru na Projekt realizovaný Vlastníkem Projektu;

Smlouva o zajištění financování“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Provozovatelem a Vlastníkem Projektu, která upravuje podmínky získání úvěrů od Klientů na financování Projektu prostřednictvím Platformy;

Tranše“ znamenají dílčí projekty, které jsou součástí rámcového projektu Vlastníka Projektu, a které jsou na Platformě zveřejňovány postupně tak, jak Vlastník Projektu pokračuje s realizací svého rámcového projektu;

Úrok“ znamená odměna za poskytnutý Úvěr;

Úvěr“ znamená částka poskytnutá jako úvěr Vlastníkovi Projektu, kterou je Vlastník Projektu povinen vrátit v souladu se Smlouvou o úvěru;

Úvěrová dokumentace“ znamená Smlouvu o úvěru, Zajišťovací dokument, tyto Obecné úvěrové podmínky, jakož také VOP v rozsahu, v jakém se týkají obsahu Smlouvy o úvěru;

Vlastník Projektu“ znamená Vlastníka Projektu dle VOP vstupující do úvěrového vztahu představovaného Smlouvou o úvěru s Klientem coby úvěrovaný;

VOP“ znamená Všeobecné obchodní podmínky Platformy provozované Provozovatelem, ve znění jejich pozdějších změn;

Zajišťovací dokument“ znamená smlouvu, prohlášení nebo jiný dokument, kterým se zřizuje zajištění dluhů vůči Klientům ze Smluv o úvěru uzavřené s Vlastníkem Projektu, včetně zástavního práva, ručení nebo jakéhokoliv jiného zajištění;

Zákon o dluhopisech“ znamená zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.