Informace pro Klienty

Podle právních předpisů upravujících poskytování služeb skupinového financování

Společnost Investown Technologies s.r.o., IČO 08667144 se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 322874 („Společnost“), v tomto dokumentu „Informace pro Klienty“ shrnuje informace pro své stávající a potenciální Klienty.

 

Dokument obsahuje informace nebo odkazuje na další dokumenty a jeho účelem je blíže specifikovat podmínky a způsob plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb skupinového financování („Smlouva“). Zejména pak vychází z Všeobecných obchodních podmínek, které jsou dostupné na internetových stránkách (www.investown.cz). Poskytování služeb skupinového financování se řídí zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky („ECSPR“).

 

Tento dokument obsahuje informace, s nimiž má Společnost povinnost seznámit klienty či potenciální klienty z řad veřejnosti („Klient“) při poskytování služeb skupinového financování („CF služby“) a služeb souvisejících se službami skupinového financování, kterými je provozování elektronické vývěsky k vzájemnému nabízení investic mezi Klienty („Elektronická vývěska“), a to vše v rámci webové a mobilní aplikace provozované Společností („Platforma“).

 

 1. (CF služby a služby související se službami skupinového financování dále jen jako „ECSPR Služby“).

Základní údaje o službách, které je Společnost oprávněna poskytovat

 

Poskytované služby

 

Společnost získala ke dni 24. 10. 2023 od České národní banky (”ČNB”) povolení pro poskytovatele služeb skupinového financování. Společnosti je tak umožněno poskytování úvěrů podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení ECSPR.


Společnost je oprávněna uzavřít s Klientem Smlouvu, na jejímž základě je prostřednictvím Platformy oprávněna poskytovat následující ECSPR služby:

 

a) CF služby, které spočívají v párování zájmů Klientů, kteří mají zájem o investování do projektů nabízených na Platformě („Projekt“) a osob, které mají zájem o získání financování na realizaci svých Projektů („Vlastník Projektu“), a to poskytnutím úvěru („Investice“).


b) Provozování Elektronické vývěsky, prostřednictvím které Společnost Klientům umožňuje inzerovat jejich zájem prodat Investice (nebo jejich část), jež původně poskytli Vlastníkům Projektů, jiným potenciálním Klientům, kteří naopak mají zájem tyto Investice (nebo jejich část) od původních Klientů odkoupit. 

 

Na Investice učiněné v rámci ECSRP Služeb se nevztahuje systém pojištění vkladů zřízený podle směrnice 2014/49/EU ani systémy odškodnění zřízené v souladu se směrnicí 97/9/ES. Návratnost Investice tedy není zaručena a Investice je spojena s určitými riziky.

 

Popis služeb

 

CF Služby

Společnost na Platformě zveřejňuje seznam nabízených Projektů. Klient, který má zájem investovat do konkrétního Projektu, zahájí Investici kliknutím na tlačítko „investovat“. To jej přesměruje na stránku s nastavením investované částky a tlačítkem „potvrdit Investici“. Kliknutím na toto tlačítko Klient podává závaznou nabídku k investování.

Podáním závazné nabídky k investování dochází k odepsání peněžních prostředků z účtu vedeného v rámci Platformy („Investown peněženka“) a jejich uložení na účet Společnosti, dokud nebude naplněna cílová částka daného Projektu. Peněžní prostředky jsou Vlastníkovi Projektu poskytnuty až ve chvíli, kdy:  

 

 1. je dosaženo cílové částky Projektu;
 2. uplynula lhůta na rozmyšlenou Klientů;
 3. Vlastník Projektu dodá požadovanou dokumentaci, včetně dokumentace nutné pro zřízení zástavního práva;
 4. je k zajištění Investice do Projektu zřízeno a řádně zapsáno zástavní právo, není-li dohodnuto s Vlastníkem Projektu jinak. 

 

Po poskytnutí úvěru Vlastník Projektu začne pravidelně zasílat měsíční úrok z úvěru na speciální sběrný účet Společnosti, která je dále rozešle do Investown peněženek Klientů.

 

Po splatnosti úvěru Vlastník Projektu zašle peněžní prostředky ve výši poskytnutého úvěru (jistinu úvěru) na speciální sběrný účet Společnosti, načež Společnost tyto prostředky rozešle na Investown peněženky Klientů.

 

Provozování Elektronické vývěsky

 

Klient, který má zájem nabídnout svoji Investici na Elektronické vývěsce, si nejdříve zvolí Investici a výši Investice, kterou chce prodat. Následně si zvolí, za jakou cenu chce Investici, resp. její část, prodat.  Potvrzením zájmu nabídnout zvolenou Investici k prodeji na Elektronické vývěsce se Investice zobrazí na Elektronické vývěsce všem dalším Klientům. Klient tímto dává souhlas s jakoukoliv nabídkou na nákup Investice učiněnou Klientem, která bude v souladu s jeho podmínkami.

Dokud nebude Investice prodána, může prodávající Klient kdykoliv změnit podmínky nabídky, zejména výši Investice a její cenu.

Investice jsou na Elektronické vývěsce zobrazeny v pořadí, v jakém byly nabídnuty k prodeji. Klientům je dostupná funkce, pomocí které mohou nabídky seřadit dle jimi zvolených parametrů (např. výnos, či výše Investice).

Klienti si z nabídky mohou vybrat Investici a zvolit, jak velkou část Investice si přejí odkoupit. V případě volby Investice Platforma automaticky zkontroluje dostupnost a podmínky Investice. Klient následně volbu potvrdí.

Potvrzením nákupu dojde k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky a Investice je jako pohledávka postoupena danému Klientovi a zobrazena v jeho portfoliu Investic. Zároveň s tím jsou prodávajícímu Klientovi převedeny peněžní prostředky z Investown peněženky kupujícího Klienta s tím, že je automaticky strháván poplatek za využití služby Elektronické vývěsky.

Klient, který chce Investici od jiného Klienta koupit, musí vždy manuálně vyhledat a zvolit, jakou Investici chce odkoupit. Elektronická vývěska není schopna automaticky párovat pokyny a zájmy jednotlivých Klientů. Elektronická vývěska proto není mnohostranným obchodním systémem ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Výběr Projektů na Platformu, jejich ověřování a hodnocení úvěrového rizika

 

Společnost se specializuje na nemovitostní Projekty s nízkou mírou rizika. 

 

V rámci ověření Vlastníka Projektu Společnost provede identifikaci a kontrolu podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a následně prověří prostřednictvím systému CRIF bonitu Vlastníka Projektu.

 

Společnost stanovuje cenu Projektů podle čl. 4 odst. 4 ECSPR. V rámci stanovení cen Projektů Společnost posuzuje komplexní informace o Vlastníku Projektu a Projektu samotném. Společnost informuje o postupech prostřednictvím přehledné tabulky, která je přílohou tohoto Informačního listu.


3. Další informace k poskytování ECSPR služeb

 

Lhůta na rozmyšlenou

Nesofistikovaní Klienti mohou využít lhůtu na rozmyšlenou, během které mohou kdykoli odvolat svou nabídku investovat bez udání důvodu a bez sankce. Lhůta na rozmyšlenou začíná v okamžiku, kdy potenciální nesofistikovaný Klient učiní nabídku k Investici, a končí po uplynutí čtyř kalendářních dnů od tohoto okamžiku.

Odvolat nabídku lze stejným způsobem, jakým byla nabídka učiněna, konkrétně tedy otevřením sekce Nemovitost / Projekt a pomocí tlačítka Odstoupit. Toto tlačítko Klientovi zobrazí seznam jeho investic, ze kterých může odstoupit. Odstoupení musí ještě Klient následně potvrdí.

Komunikace

Společnost klade důraz na on-line komunikaci s Klienty. Každý Klient se může s jakýmkoliv dotazem týkajícím se ECSPR služby nebo investičního nástroje obrátit na Společnost. Identifikační údaje Společnosti jsou uvedeny shora, kontaktní a platební údaje obsahuje část „Platební údaje“. 

Společnost je povinna zajistit, aby o všech jí prováděných službách, činnostech a obchodech byly vedeny dodatečné záznamy. Záznamy obsahují i zachycení elektronické komunikace týkající se poskytování služeb na základě Smlouvy.

Komunikace Společnosti a Klienta probíhá v českém nebo anglickém jazyce.

Vyžadování informací od Klientů (investiční dotazník)

Podle čl. 21 ECSPR je Společnost povinna před poskytnutím ECSPR služby vyžadovat od Klientů určité informace, aby mohla tyto služby poskytnout s odbornou péčí. Společnost proto prověřuje Klientovy odborné znalosti a zkušenosti, zejména jeho finanční zázemí a investiční cíle. Výsledkem prověření je určení, zda jsou Investice do Projektů pro Klienty vhodné, případně v jakém objemu. 

Předpokladem pro náležité poskytnutí ECSPR služeb ze strany Společnosti je pravdivé a úplné vyplnění investičního dotazníku. Důrazně proto doporučujeme investiční dotazník řádně vyplnit.

Jestliže Klient odmítne vyplnit investiční dotazník nebo jestliže Společnost na základě vyhodnocení investičního dotazníku bude mít za to, že Investice do Projektů jsou pro Klienta nevhodné, Společnost upozorní takového Klienta na to, že investování prostřednictvím Platformy pro něj nemusí být vhodné a varuje jej před riziky.

Klient, který odmítl vyplnit Investiční dotazník nebo byl vyhodnocen jako nevhodný, může prostřednictvím Platformy investovat, pokud prostřednictvím Platformy výslovně potvrdí, že obdržel a porozuměl varování o rizicích a potvrdí, že chce přesto investovat.

Informace o Klientových znalostech, zkušenostech a investičních cílech jsou platné 2 roky. Informace o finančním zázemí Klienta jsou platné 1 rok. Po uběhnutí příslušných dob Společnost opětovně požádá o vyplnění, resp. aktualizaci, investičního dotazníku.

Je v zájmu Klienta poskytnout Společnosti informaci o změně poskytnutých informací. V případě, že dojde ke změně poskytnutých informací a Klient tuto skutečnost Společnosti nesdělí, má se za to, že ke změně poskytnutých informací nedošlo.

Smlouva uzavřená se Společností na dálku 

Ve smyslu § 1837 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) Klient výslovně žádá o zahájení poskytování ECSPR služeb na základě Smlouvy uzavřené se Společností před uplynutím 14 denní lhůty k odstoupení podle § 1846 OZ. Klient tedy není oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené se Společností ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy nebo ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení dokumentu, kterým mu byly předány požadované informace, nastal-li tento den po uzavření Smlouvy. Odstoupí-li Klient od Smlouvy uzavřené se Společností, může Společnost v souladu s § 1834 OZ po Klientovi požadovat neprodlené zaplacení částky za do té doby skutečně poskytnutou ECSPR službu. Požadovaná částka musí být přiměřená rozsahu již poskytnuté ECSPR služby.


4. Kategorie Klientů 

Společnost přistupuje ke všem svým Klientům jako k tzv. nesofistikovaným Klientům. Nesofistikovaný Klient používá nejvyšší míru ochrany při investování.


 

5. Popis rizik spojených s ECSPR službami

Investování prostřednictvím ECSPR služeb je spojeno s riziky, která mohou ovlivnit výnosnost nebo ztrátovost příslušné Investice. U každé Investice existuje riziko, že Klient nedosáhne na očekávaný výnos nebo ztratí část, nebo dokonce celou investovanou částku. Klient přijímá tato rizika, podle svého uvážení bere na vědomí, že Společnost v žádném případě neodpovídá za chybná investiční rozhodnutí Klienta. 

Klient bere na vědomí, že čím je riziko dané Investice vyšší, tím vyšší je zpravidla možný zisk, ale také možná ztráta. Riziko každé Investice ve většině případů rovněž klesá s dobou jejího trvání, tedy s délkou tzv. investičního horizontu. Žádný investiční horizont však nezaručuje výrazné snížení, nebo dokonce úplné vyloučení rizika. Rovněž výnosy z poskytnutých úvěrů dosažené v minulém období či historie Vlastníků Projektů nejsou zárukou výnosů budoucích. Zvláštní rizika mohou být spojena též s daňovými důsledky investování prostřednictvím ECSPR služeb. Za plnění daňových povinností souvisejících s Investicemi odpovídá vždy výlučně Klient. 

Rizika spojená s investováním prostřednictvím ECSPR služeb lze omezit prostřednictvím řádného zajištění úvěru zástavním právem. Společnost za tímto účelem vyžaduje, aby Investice do všech Projektů nabízených na Platformě byly zajištěny zástavním právem k nemovitosti, případně dodatečným zástavním právem vůči Vlastníkovi Projektu. 

Výčet uvedený níže obsahuje pouze základní poučení o rizicích, která mohou být spojena s investováním prostřednictvím ECSPR služeb:

 

Riziko Projektu

Jsou rizika, která jsou s Projektem spojena a která mohou způsobit jeho neúspěch. Těmito riziky mohou být zejména:

 1. závislosti Projektu, jako je financování, právní záležitosti, licence, autorská práva;
 2. výskyt nepříznivých scénářů s negativním dopadem;
 3. (technologický) vývoj konkurentů nebo konkurenčních produktů nebo
 4. rizika vyplývající z osoby Vlastníka Projektu.

 

Sektorové riziko  

Tato rizika mohou být způsobena například změnou makroekonomických okolností, poklesem poptávky a závislosti na jiná odvětví. Sektorové riziko se týká jak možnosti selhání Projektu, tak rizika poklesu hodnoty zástavy.

 

Riziko selhání  

Riziko, že v souvislosti s Projektem nebo Vlastníkem Projektu může být zahájeno insolvenčního řízení, a další události týkající se Projektu nebo Vlastníka Projektu, které mohou vést ke ztrátě Investice pro Klienty. Tato rizika mohou být způsobena řadou faktorů, mimo jiné: (závažné) změny makroekonomických okolností, špatné řízení, nedostatek zkušeností, podvod, financování neodpovídající povaze podnikání, neúspěšné uvedení produktu na trh, nedostatek peněžních toků.

 

Riziko nižších, opožděných nebo žádných výnosů

Riziko, že návratnost bude nižší, než se očekávalo, že se zpozdí nebo že nebudou spláceny úroky. Toto riziko je do jisté míry řízeno zřízením zástavy.

 

Riziko selhání Platformy

Riziko, že Společnost nebude dočasně nebo trvale schopna poskytovat své služby.

 

Riziko likvidity Investice  

Riziko, že Klienti nebudou moci svou Investici prodat. Společnost nijak nezaručuje likviditu Investice v rámci Elektronické vývěsky.

 

Ostatní rizika

Rizika, která jsou např. mimo kontrolu Vlastníka Projektu, jako jsou politická a regulační rizika.

 

6. Ceny služeb

 

Poskytování CF služby není pro Klienta žádným způsobem zpoplatněno. Vlastník Projektu pak hradí Společnosti 3 % z celkového objemu poskytnutého úvěru a 0 - 2 % p.a.

Služba Elektronické vývěsky je pro Klienty zpoplatněna sazbou 0,9 % - 2 % z celkového objemu obchodu (dle obchodovaného Projektu). Poplatek v tomto případě hradí prodávající Klient.

 

7. Přístup Společnost k omezování střetu zájmů při poskytování ECSPR služeb  

 

Společnost při poskytování služeb jedná čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy Klientů a Vlastníků Projektů. Z tohoto důvodu Společnost při poskytování ECSPR služeb zjišťuje a řídí střety zájmů v souladu s principy stanovenými právními předpisy a přijímá nezbytná opatření, aby v případné negativní dopady na zájmy Klientů byly v nejvyšší možné míře omezeny.

 

Ke střetu zájmů při poskytování ECSPR služeb může dojít zejména mezi: 

 

 1. Společností a Klienty nebo Vlastníky Projektů;
 2. Klienty a Vlastníky Projektů;
 3. mezi Klienty nebo Vlastníky Projektů navzájem.

 

Pro omezování vzniku střetu zájmů má Společnost:

- nastavenou takovou organizační strukturu, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů vytvářejících možné střety zájmů způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití (tzv. systém „čínských zdí“);

 

- zajištěnou funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;

 

- zavedena pravidla odměňování vedoucích osob a zaměstnanců, která nejsou založena na kvantitativních obchodních kritériích a zohledňují rovněž dodržování příslušných právních předpisů, spravedlivé jednání s Klienty a kvalitu poskytovaných služeb. Struktura odměňování je nastavena tak, aby vedoucí osoby a pracovníci nebyli motivování upřednostňovat zájmy Společnosti či některých Klientů nad zájmy kteréhokoliv Klienta nebo Vlastníka Projektu; 

 

- v rámci systému vnitřní kontroly nastavený systém dohledu (compliance) nad těmi, kteří se podílejí na poskytování ECSPR služeb Společnosti.

 

Pokud Společnost zjistí existenci střetu zájmů, uplatní k jejímu řešení zejména následující postupy:

 1. jasným a srozumitelným způsobem upozorní dotčené Vlastníky Projektů a Klienty;
 2. rozhodne o technické nebo jiné úpravě poskytování ECSPR služeb, která by umožnila efektivně řídit střet zájmů;
 3. zruší nebo pozastaví vybrané funkcionality dotčené ECSPR služby;
 4. přijme další vhodná opatření s ohledem na zájmy Vlastníků Projektů a Klientů.

 

 

8. Informace k ochraně majetku Klientů   

 

Společnost za účelem ochrany peněžních prostředků Klienta činí v tomto smyslu především následující kroky: 

- vede takové záznamy, zejména ve smyslu účetních záznamů, které důsledně zajišťují držení peněžních prostředků pro jednoho Klienta od peněžních prostředků držených pro ostatní Klienty i od svých vlastních peněžních prostředků;

- provádí pravidelné rekonciliace účetních a dalších povinných evidencí týkajících se peněžních prostředků Klientů;

- poskytuje Klientovi průběžné informace o peněžních prostředcích vedených na jeho Investown peněžence.

 

Klientem svěřené peněžní prostředky, včetně těch, které mohou být pro Klienta získány v rámci poskytování ECSPR služeb, se mohou zpravidla dostat do správy třetí strany, kterou Společnost využívá při plnění svých povinností. Jedná se o osoby, jejichž využití je nezbytné k řádnému poskytnutí ECSPR služby, a to zejména ve smyslu vedení Investown peněženky s Klientskými peněžními prostředky.

 

Společnost přijímá peněžní prostředky Klienta na účty vedené na jméno Společnosti spolupracující s bankou (úvěrovou institucí), kterou je v současnosti:

Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00, Praha 4, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 117, DIČ: CZ699001261, E-mail: csas@csas.cz, Internetová adresa: https://www.csas.cz/

Společnost nepoužívá peněžní prostředky, které jsou součástí majetku Klienta pro vlastní účely. Peněžní prostředky Klienta však mohou být použity k vypořádání jím učiněné Investice. 


9. Informace k platbě

Bankovní spojení Společnosti pro Klientské účty:

Pro vklady v CZK: IBAN: CZ74 0800 0000 0000 8887 7762

BIC: GIBACZPX

Pro vklady v EUR 

IBAN: CZ08 0800 0000 0000 0921 9252
BIC: GIBACZPXXXX

 

10. Reklamace a stížnosti

Pokud by nastaly případy, kdy má Klient dojem, že mu nejsou ECSPR služby poskytovány s řádnou a profesionální péčí, Společnost odkazuje Klienta na svá pravidla pro podávání stížností a reklamací dostupná na internetových stránkách (www.investown.cz).

Tato pravidla zajišťují, aby Klientovi bylo vždy vyhověno, je-li jeho stížnost či reklamace oprávněná, a Společnost měla zpětnou vazbu pro neustálé zkvalitňování svých služeb.

 

Rozhodné právo

 

Právní vztahy mezi Společností a Klienty na základě Smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména ECSPR. V případě̌ řešení sporů soudní cestou budou k řešení sporů příslušný soudy dle místní a věcné příslušnosti ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Údaje o orgánech dohledu

Dohled nad činností Společnosti jako budoucího poskytovatele ECSPR služeb vykonává:

 

Česká národní banka

Adresa: Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

Způsob vyřízení stížnosti Klienta nijak neomezuje v možnosti podat návrh na zahájení řízení k soudu, podat stížnost k České národní bance, jakožto orgánu vykonávajícímu dohled nad finančním trhem v České republice (kontaktní údaje: 

INFORMACE O POSTUPECH HODNOCENÍ PROJEKTŮ A VLASTNÍKŮ PROJEKTU

 

Informace o výpočtu kreditního skóre;

Společnost pro hodnocení Projektů a Vlastníků Projektů používá model na základě expertního odhadu. Společnost posuzuje každý Projekt a Vlastníka Projektu individuálně na základě předložených dokumentů a na základě zkušenosti a znalosti Společnosti. Společnost má stanovena kritéria, na základě kterých jsou některé charakteristiky Vlastníků Projektů a Projektů hodnocena jako nepřijatelná.

Společnost pro hodnocení Projektů a Vlastníků Projektů používá informace dodané od Vlastníků Projektů, informace z veřejných rejstříků a informace jinak veřejně dostupné. Společnost nevyužívá automatizované modely pro výpočet kreditního skóre.

Společnost vypočítává kreditní skóre na základě následujících kritérií: 

 • Rentabilita, zadluženost a solventnost podnikání Vlastníka Projektu
 • Cash Flow Vlastníka Projektu
 • Informace o Vlastníkovi Projektu pomocí systému CRIF
 • Historie selhání Vlastníka Projektu
 • Délka podnikání Vlastníka Projektu, jeho zkušenosti a znalosti s daným odvětvím
 • Dosavadní zkušenosti Společnosti s Vlastníkem Projektu

Tato kritéria jsou ohodnocena 1 - 5 body. 

Společnost na základě výpočtu kreditního skóre získá informaci o ekonomickém postavení Vlastníka Projektu. Výsledek kreditního skóre nemá vliv na maximální výši a délku trvání úvěru.

Společnost aktualizuje kreditní skóre na základě změn v informacích a podkladech, které jí Vlastník Projektu sdělí nebo které se dozví jiným důvěryhodným způsobem.

Informace o řízení používaných modelů, včetně jejich monitoringu;

Společnost monitoruje účinnost svých postupů pro hodnocení Projektů a Vlastníků Projektů. Společnost jednou ročně vyhodnotí své postupy a případně je upraví.

Informace o dopadech jednotlivých kritérii do stanovení ceny úvěru;

Do stanovení ceny úvěru, tj. stanovení úrokové sazby se počítají pouze následující informace:
Výsledek kreditního skóre, ohodnocení Projektu, informace o úvěru, marketingové hledisko.

Informace o dopadech jednotlivých kritérií pro ocenění prováděném po poskytnutí úvěru;

Společnost oceňuje úvěry před i po poskytnutí úvěru stejným způsobem.

Informace o přesnosti ocenění zajištění a o efektivitě a možnosti vymáhán zajištění.

Společnost posuzuje informace o zajištění na základě dokumentů předložených Vlastníkem Projektu, informací dostupných z veřejných rejstříků a jinak veřejně dostupných informací.

Společnost alespoň jednou ročně vyhodnocuje poskytnuté zajištění a v případě významného poklesu hodnoty zajištění provede kroky k nápravě dané situace.