Cesta k vašim finančním cílům začíná zde

Scan the QR code with your phone’s camera to download the app. Signing up is simple, you’ll be ready to go in less than 5 minutes.

Pro stažení aplikace Investown otevřete fotoaparát telefonu a naskenujte QR kód. Registrace je jednoduchá a zabere vám jen pár minut. Pak už se můžete pustit do výběru investice.

Dostupné na

Zásady zpracování osobních údajů

Dokument upravující účel a prostředky zpracování osobních údajů při poskytování Služeb Uživatelům. Pojmy s velkým písmenem mají význam stanovený ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Ochrana osobních údajů

Dokument upravující účel a prostředky zpracování osobních údajů při poskytování Služeb Uživatelům. Pojmy s velkým písmenem mají význam stanovený ve Všeobecných obchodních podmínkách.

Poskytovatelem služeb je společnost Investown Technologies s.r.o., IČO: 086 67 144, se sídlem Inovační 122, Hodkovice, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322874 (dále jen “Společnost”). Společnost je správcem dále uvedených osobních údajů Uživatelů. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

S jakými osobními údaji pracujeme?

V rámci poskytování Služeb jsme jako Správce oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu uvedeném níže:

 • identifikační údaje Uživatelů (především jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, trvalý nebo jiný pobyt);
 • kontaktní údaje Uživatelů (e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, bankovní účet, variabilní symbol Klientů přidělený Společností, kontaktní adresa);
 • přihlašovací údaje Klientů (e-mailová adresa a případně heslo, uložené v zašifrované formě pomocí jednocestné hashovací funkce);
 • informace o finanční situaci Klientů v rámci posouzení vhodnosti služeb;
 • informace o poloze Klientů;
 • historii transakcí Klientů v Investiční peněžence (údaje o vkladech, výběrech, Investovaných částkách, přijatých výnosech a účtovaných poplatcích);
 • historii pohybů Klienta na platformě (například údaje o navštívených stránkách a akcích na stránce, včetně údajů o použitém HW a SW vybavení a internetovém připojení Klienta), které jsou nezbytné pro splnění smlouvy a pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti v případě právních sporů;
 • údaje nezbytné ke splnění povinnosti identifikace a kontroly Uživatelů podle zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (například kopie průkazu totožnosti, fotografie Klienta, informace o zdroji příjmů, účelu obchodu, statusu politicky exponované osoby, místo narození)

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Společnost jako Správce osobních údajů a to v rozsahu nezbytném pro poskytování Služeb a plnění zákonných povinností. Dále subjekty, které Společnosti dodávají různé služby jako zpracovatelé Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu dodávané služby („Zpracovatel“). Správce postupuje provádění některých úkonů zpracování Vašich osobních údajů na Zpracovatele pouze pro účely uvedené v tomto dokumentu, a to vždy na základě smlouvy se Zpracovatelem a v souladu s GDPR.

Společnost využívá zejména následující Kategorie Zpracovatelů:

 • společnosti poskytující služby umožňující online ověření Klientů, např. Veriff OÜ nebo ProfiSMS, s.r.o.;
 • společnosti poskytující služby cloudových úložišť, např. Amazon Web Services, Inc.;
 • společnosti poskytující služby umožňující elektronickou komunikaci se Společností, např. Intercom, Inc., Ontraport Inc. nebo OneSignal, Inc.;
 • společnosti poskytující služby umožňující rozesílání marketingových materiálů, např. Ontraport, Inc., Meta Inc.;
 • případně další kategorie Zpracovatelů z oblasti poskytování IT služeb.

Příjemci osobních údajů mohou rovněž být orgány veřejné moci, a to na základě dožádání nebo právní povinnosti Společnosti. Může se jednat zejména o ČNB, Finanční analytický úřad nebo orgány činné v trestním řízení.

Registrací na Platformě prostřednictvím partnera Společnosti také udělujete souhlas s předáním Vašich osobních údajů těmto třetím osobám za účelem jejich zpracování k poskytnutí sjednané služby. Může se jednat zejména o obchodní partnery a finanční poradce, jejichž prostřednictvím jste se na platformu registrovali.

Proč s Vašimi osobními údaji pracujeme?

Abychom mohli dělat následující činnosti: 

 • poskytování služeb Uživatelům;
 • propagace a zlepšování služeb Společnosti (informování o novinkách a zasílání newsletterů);
 • ochrana práv Společnosti v případě sporu s Uživatelem nebo s jinou osobou;
 • plnění právních povinností vztahujících se ze zákona na Společnost (zejména identifikace a kontrola Uživatele dle AML zákona).

Vaše osobní údaje nejsou ze strany Správce předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mohlo mít pro Vás právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo (např. v podobě rizika negativního dopadu do ochrany Vašich práv a legitimních zájmů).

Jak dlouho budeme s osobními údaji pracovat?

Osobní údaje zpracováváme vždy po dobu vázající se ke konkrétnímu účelu zpracování, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování nebo po dobu vyžadovanou závaznými právními předpisy.   

Délka zpracování osobních údajů pro účely zpracování osobních údajů definovaných v předcházejícím článku 3 je stanovená jako doba:

 • pro poskytování služeb po dobu trvání smlouvy a 3 roky po ukončení smlouvy;
 • pro zasílání newsletterů, případně dalších obchodních sdělení a marketingových materiálů dokud trvá náš oprávněný zájem nebo takové zpracování oprávněně neodmítnete (odhlášení);
 • za účelem ochrany oprávněných zájmů Společnosti 10 let od ukončení smlouvy, případně v odůvodněných případech déle, zejména v případech řešení stížnosti, reklamace nebo soudního sporu či řízení před orgánem veřejné moci týkajícího se konkrétního Uživatele;
 • pro účely plnění AML Zákona 10 let dokud trvá právní povinnost, kterou jsme vázaní dodržovat včetně zákonem vyžadovaných lhůt k archivaci.

Kde s Vašimi osobními údaji pracujeme?

Ke zpracování osobních údajů ze strany Správce a jeho Zpracovatelů dochází i mimo území EU. 

Pokud předáme osobní údaje mimo EU do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, bude jejich ochrana zajištěna podle standardních smluvních doložek přijatých v souladu s mechanismem stanoveným v GDPR, případně na základě rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Právní předpisy na ochranu osobních údajů Vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů. V rozsahu, v jakém Vám to garantují předpisy na ochranu osobních údajů – zejména GDPR – máte následující práva: 

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům (tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními osobními údaji pracujeme a jak je zpracováváme);
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (to znamená, že osobní údaje sice zatím nevymažeme, ale nebudeme je dále bez Vašeho souhlasu zpracovávat, a to až do doby, než se vyřeší Vámi vznesená žádost na omezení);
 • právo na opravu a výmaz Vašich osobních údajů (vždy, pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky);
 • práva podat námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu Správce (zasílání newsletterů, poskytování Služeb neklientům, ochrana práv Správce);
 • právo nechat si přenést Vaše osobní údaje k jinému správci přímo Společností, pokud byly tyto údaje zpracovány automatizovaně a na základě souhlasu nebo plnění smlouvy v souvislosti s poskytnutím Služby. 

Pro uplatnění jakéhokoliv z těchto práv nás kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů – nejjednodušší je poslat nám email: team@investown.cz a my Vám rádi pomůžeme s uplatněním Vašich práv. 

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web stránka: www.uoou.cz.

Námitky proti zpracování: Pokud nesouhlasíte s tím, abychom Vaše údaje používali k zasílání newsletterů, můžete to odmítnout. Nejjednodušší je využít odkaz, který je v každém newsletteru, případně nám námitku můžete poslat emailem nebo dopisem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme Vám posílat newslettery. Můžete odmítnout i jiná zpracování založená na oprávněném zájmu a my je omezíme, pokud neprokážeme závažné a kvalifikované oprávněné důvody pro zpracování.

Tyto zásady jsou vydané v elektronické podobě a jsou přístupné na webových stránkách nebo prostřednictvím odkazu na Platformě Investown v rámci registrace.  

S tímto odstavcem nabývají podmínky účinnosti 1.2.2023

Registrací na Platformě prostřednictvím partnera Společnosti také udělujete souhlas s předáním Vašich osobních údajů těmto třetím osobám za účelem jejich zpracování k poskytnutí sjednané služby. Může se jednat zejména o obchodní partnery a finanční poradce, jejichž prostřednictvím jste se na platformu registrovali.