Zpět
Bankovní úroveň zajištění

Švýcarská vila – 1. tranše (E4)

PPS Server s.r.o. se stává vlastníkem nemovitosti Švýcarská vila (převod vlastnictví v listopadu 2023).

Výnos
10
% p.a.
Celková hodnota
2,33
mil. Kč
Splatnost
24
měsíců
Proinvestováno
Zajištěno hodnotou
18,24
mil. Kč
LTV
70
%
Stav
Proinvestováno
Účel
Rekonstrukce

O projektu

Jedná se o čtyřpodlažní dům na adrese Jizerská 25 v Liberci, ve kterém proběhne rekonstrukce na apartmánový dům umožňující i bytovou funkci. Za projektem stojí Jaroslav Steklý a Martin Stašák. Oba dva se dlouhodobě pohybují v oblasti developmentu, real estate a výstavby. Pan Stašák je mimo jiné výkonným ředitelem První podještědské stavební spol. s r.o., která je zhotovitelem a ručitelem projektu. Pozemek se stávajícím objektem se nachází v severovýchodní části Liberce v ulici Jizerská. Zástavbu lokality tvoří solitérní vilové domy. Prostředí je charakteristické svou polohou na hranici města a krajiny. Úpravy zahrnují výstavbu opěrné zdi při kontaktu pozemku se severní hranou Jizerské ulice a srovnání terénní terasy před objektem na úroveň podlahy a vstupu do suterénu. V návrhu v jižní části pozemku je zachován urbanistický fragment původní a již zaslepené cesty před objektem v designu příčných tmavých latí nad prorůstající trávou. Nové výškové nastavení původního objektu je inspirováno svou konstrukční technologií a materialitou ze zmíněných rysů jizerskohorské lidové architektury objektů v okolí. Návrh počítá s většinovým zachováním obálky původního těžkého a bíle omítnutého zdiva. Nové výškové nastavení je provedeno lehkou dřevěnou nosnou konstrukcí s tmavě natřenou pohledovou vrstvou latí. Přestavba neplánuje navyšovat stávající zastavěnou plochu objektu. Součástí přestavby jsou balkóny na severní straně objektu a nastavení výšky římsy o 50 cm nad stávajícím hřebenem z důvodu zkvalitnění pro užívání nynější nevyhovující světlé výšky v podkroví objektu. Výška návrhu nepřesahuje limit připravovaného územního plánu. Objekt je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. Hlavní vstup je situován ze severu. Do objektu lze vstoupit i z jihu vedlejším vstupem z úrovně 01PP. V suterénu, který zůstává s minimálními zásahy původní, se nachází místnosti s technickým zázemím objektu a prostor s kójemi. Suterén je spojen se zbytkem budovy vertikálním schodišťovým jádrem, které je umístěno uprostřed objektu při severní fasádě. V každém nadzemním podlaží jsou stejným způsobem situovány vždy 4 podlouhlé apartmánové jednotky s obývacím prostorem a výhledem orientovaným jižně na Liberec.

  • Lokalita: Starý Harcov, obec Liberec, okres Liberec
  • Partner: PPS Server s.r.o.
  • Financování: z prodeje nemovitosti zajišťující úvěr nebo refinancováním z bankovního úvěru
  • LTV: 70 %
  • Zajištění: Úvěr v celkové výši první tranše 12 768 000 Kč je zajištěn nemovitostí v hodnotě 18 240 000 Kč (LTV 70 %). V této etapě první tranše vybíráme 2 330 000 Kč.
Další zajištění:

1. Zástavní právo na nemovitosti: Zástavní právo na nemovitostech v 1. pořadí včetně ZZaZ. Nemovitost: Bytový dům na pozemku parc. č. 756/2, parc. č. 757/2, včetně stavby č. p. 226, která je jeho součástí, parc. č. 786/1 a parc. č. 792, včetně příslušenství, vše zapsáno na LV: 5311 v k. ú. Starý Harcov, obec Liberec, okres Liberec

2. Zástavní právo k obchodnímu podílu: PPS Server s.r.o.; IČO: 19286198

3. Ručení: První podještědská stavební spol. s r.o.; IČO: 477 81 874

4. Notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti.

Financování projektu

Po úspěšném profinancování projektu má partner 24 měsíců na splacení jistiny úvěru.

Informace o tom, jaké má partner možnosti předčasného splacení úvěru, jsou uvedeny v části D, odrážce d) listu klíčových informací pro investory (KIIS).

Informace ohledně rizikového score projektu najdete v Tabulce risk scoringu.

Časté dotazy

Kdy dostanu vyplacený zisk?

První zisk dostanete vyplacený po měsíci od odeslání vybrané částky partnerovi daného projektu a následně každý další měsíc po délku investice, a to vždy ve stejný den.

Je úrok fixní?

Ano, úroková sazba je fixní, tedy neměnná. Věříme, že stabilita portfolia přinese investorům větší jistoty.

Je investice zajištěná nemovitostí?

Ano, investice je zajištěná nemovitostí, na kterou se váže zástavní právo. Kdyby nastal jakýkoli problém, využije se zástavy na nemovitost, nemovitost se prodá a naši investoři budou vyplaceni.

Jaká jsou možná rizika?

Může se stát, že partner přestane splácet svůj úvěr. V tento okamžik zahajujeme vymáhání a požadujeme uhrazení veškerých pohledávek. V nejhorším možném případě se může stát, že se nemovitost, na kterou je dané zástavní právo, prodá a my vyplatíme své investory poměrnou částí na základě toho, kolik investovali.

Co se stane po investici?

Vaše investice přispívá k dosažení požadované částky. V okamžiku, kdy je částka vybrána a uběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky. Pokud by nebyla vybrána požadovaná částka, vracíme celý obnos vaší investice zpátky do Investown peněženky.

Co se děje s vybranou částkou?

Jakmile se vybere celá požadovaná částka a doběhne lhůta na rozmyšlenou, podepisujeme zástavní smlouvy a částku odesíláme partnerovi, který následně projekt realizuje a měsíčně splácí úroky.

Co když budu chtít investici ukončit před uplynutím její celé délky?

V případě, že budete potřebovat investice ukončit předčasně, můžete ji nabídnout dalším uživatelům na Tržišti. Jakýkoliv ověřený uživatel ji od vás může koupit.

Co se stane po uplynutí délky investice?

Po uplynutí délky investice se vám vrátí všechny investované peníze do Investown peněženky, odkud si je buď můžete vybrat na svůj bankovní účet, nebo je znovu investovat do nového projektu.

Přílohy
KIIS
Získat aplikaci zdarma