Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ZZOÚ)

Upravující účel a prostředky zpracování osobních údajů při poskytování Služeb Uživatelům podle Rámcové smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Společností

Poskytovatelem služeb je společnost Investown Technologies s.r.o., IČ: 086 67 144, se sídlem: Inovační 122, Hodkovice, 252 41, Zlatníky-Hodkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 322874, zastoupená panem Alanem Vyšínem, jednatelem společnosti, kontaktní e-mail: team@investown.cz (dále jen “Společnost”). Společnost je správcem dále uvedených osobních údajů Uživatelů. Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah a účel zpracování

Společnost zpracovává tyto osobní údaje Uživatelů, získané od Uživatelů, v nezbytném rozsahu pro následující účely:

1. přihlašovací údaje (e-mailová adresa a heslo, uložené v zašifrované formě pomocí jednocestné hashovací funkce), které jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,

2. identifikační údaje (všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li rodné číslo přiděleno, pak datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství), které jsou nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje,

3. kontrolní údaje (údaj o politické exponovanosti, údaj o zdroji peněžních prostředků Uživatele, kopie dvou osobních dokladů), které jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje,

4. kontaktní údaje (e-mailová adresa, mobilní telefonní číslo, bankovní účet Uživatele, variabilní symbol Uživatele), které jsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,

5. historii transakcí na Investičním účtu (údaje o Investovaných částkách, Úvěrech, do kterých Uživatel investoval, přijatých podílech na Výnosu, způsobu ukončení Investic a účtovaných poplatcích), které jsou nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje, a pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti,

6. historii pohybů Uživatele na Platformě (údaje o navštívených stránkách a akcích na stránce, včetně údajů o použitém HW a SW vybavení a internetovém připojení Uživatele), které jsou nezbytné pro splnění smlouvy a pro ochranu oprávněných zájmů Společnosti nebo jsou zpracovávány se souhlasem Uživatele

Účel zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů k řádnému a efektivnímu poskytování svých služeb Uživatelům, zejména tedy:

1. pro účely komunikace s Uživatelem při plnění smluvních povinností,

2. pro účely splnění zákonných povinností, zejména povinností podle AML a ZPS, kdy Společnost coby poskytovatel platebních služeb malého rozsahu je povinna sdílet údaje o Uživatelích s bankami i s Českou národní bankou coby orgánem dohledu,

3. pro účely odstraňování technických problémů i jejich předcházení, poskytování uživatelské podpory a obecně vylepšování služeb, které Společnost poskytuje,

4. pro účely marketingu, kdy je Společnost oprávněna zasílat Uživatelům v přiměřeném rozsahu marketingové nabídky, a pokud k tomu dají souhlas, mohou být tyto nabídky přizpůsobené jejich konkrétním preferencím, tento souhlas i obecně zasílání marketingových nabídek lze kdykoli odvolat.

Společnost nikdy nebude prodávat ani pronajímat osobní údaje jiným subjektům.

Uložení, předání a ochrana osobních údajů

Osobní údaje Uživatelů jsou uloženy na zařízeních umístěných v Evropské unii a u zpracovatelů, kteří poskytli dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření a s nimiž Společnost uzavřela smlouvy o zpracování osobních údajů v režimu GDPR. Společnost provedla analýzu rizik a na jejím základě přijala technická a organizační opatření k maximalizaci zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu třetích osob k nim. Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány od okamžiku založení Uživatelského účtu podle čl. X Pravidel Platformy do uplynutí 10 celých kalendářních roků od zrušení Uživatelského účtu podle čl. X Pravidel Platformy. Osobní údaje Uživatelů nejsou předmětem automatizovaného rozhodování. Společnost je oprávněna předat osobní údaje Uživatelů těmto zpracovatelům a příjemcům v níže uvedeném rozsahu a za níže uvedených podmínek:

1. orgánům státní správy a jiným osobám vykonávajícím působnost úřadu za účelem splnění povinností Společnosti podle platných právních předpisů,

2. subdodavatelům webhostingových, mailingových, cloudových a přepravních služeb za účelem plnění smluvních povinností Společnosti vůči Uživatelům,

3. bankovním institucím, zejména České národní bance jako orgánu dohledu nad činností Společnosti, bance, u které Společnost vede bankovní účet, na němž jsou shromažďovány peněžní prostředky Uživatelů, a pojišťovně, u níž je Společnost pojištěna z odpovědnosti za škody vůči Uživatelům, za účelem plnění zákonných a smluvních povinností Společnosti vůči Uživatelům a se souhlasem Uživatele k analýze finančního trhu ze strany těchto příjemců,

4. poskytovatelům služeb internetové reklamy v rozsahu oprávněných zájmů Společnosti nebo se souhlasem Uživatele k marketingovým účelům.

Práva Uživatele

Uživatel má právo na opravu osobních údajů, zpracovává-li Společnost nepřesné nebo neaktuální osobní údaje Uživatele. Na žádost Společnost ověří aktuálnost a úplnost osobních údajů a zjistí-li pochybení, zjedná nápravu (opravou, doplněním nebo úplným odstraněním). Po dobu ověřování správnosti osobních údajů Uživatele je Společnost povinna omezit jejich zpracování a o zjednání nápravy a zrušení omezení zpracování Uživatele informovat.

Uživatel má právo na výmaz osobních údajů. Uživatel je oprávněn právo na výmaz uplatnit pouze v případě, že pomine účel, pro který Společnost jeho osobní údaje zpracovávala, Uživatel vznese námitku proti zpracování svých osobních údajů a námitka bude shledána oprávněnou, zpracování osobních údajů Uživatele bude nezákonné, či zákon stanoví Společnosti povinnost osobní údaje Uživatele vymazat. Právo na výmaz osobních údajů je omezené a nelze jej u Společnosti uplatnit v případě, že je Společnost ze zákona povinna osobní údaje Uživatele zpracovat, případně jsou-li osobní údaje Uživatele zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Uživatel má právo na omezení zpracování osobních údajů, na základě kterého je Společnost povinna osobní údaje Uživatele pouze uložit a dále nezpracovávat. Toto právo může Uživatel uplatnit v případě, že má za to, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v nepřesném znění (viz právo na opravu), že je Společnost povinna osobní údaje Uživatele vymazat z důvodu rozporu se zákonem, ale Uživatel osobně výmaz odmítne, nebo v případě, že Společnost osobní údaje Uživatele již nepotřebuje k účelu, k němuž je získala, a je povinna osobní údaje Uživatele vymazat, ale Uživatel osobně výmaz odmítne z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků, a v případě, že Uživatel podal námitku proti oprávněnosti zpracování jeho osobních údajů (viz právo vznést námitku). Společnost je současně oprávněna osobní údaje Uživatele po uplatnění práva na omezení zpracování zpracovávat pouze se souhlasem Uživatele a z důvodu určení, výkonu a obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby a pro účely důležitého veřejného zájmu státu nebo Evropské unie.

Uživatel má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že Společnost osobní údaje Uživatele zpracovává na základě svého oprávněného zájmu, pro účely veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu vědeckého či historického výzkumu. Uživatel má právo přenést své osobní údaje k jinému správci osobních údajů a Společnost je povinna poskytnout Uživateli zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelném formátu (.xls, .xlsx apod.) v případě, že Společnost zpracovává osobní údaje Uživatele na základě jeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy či jedná-li se o citlivé osobní údaje zpracovávané na základě výslovného souhlasu Uživatele.

Uživatel má právo na odvolání souhlasu, který Společnosti ke zpracování osobních údajů udělil. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoliv souhlas udělený Společnosti ke zpracování jeho osobních údajů je zásadně vždy odvolatelný a Společnost není po jeho odvolání, nemá-li jiný právní důvod pro zpracování, oprávněna osobní údaje Uživatele dále zpracovávat. Odvolání souhlasu Uživatel nemá vliv na zpracování, které Společnost provedla před odvoláním souhlasu. Uživatel má právo podat stížnost proti zpracování jeho osobních údajů u dozorového orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 125, případně na lince speciálně vytvořené pro konzultace ve věci GDPR: 234 665 800 nebo na e-mailu: posta@uoou.cz.

Změny ZZOÚ

Společnost je oprávněna jednostranně měnit ZZOÚ, je však povinna tyto změny oznámit Uživateli nejméně 2 týdny před jejich účinností a v otázkách týkajících se platebního styku nejméně 2 měsíce před jejich účinností. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami, je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu do dne účinnosti změn. Uživatel bere na vědomí, že pokud Rámcovou smlouvu nevypoví z důvodů podle předchozí věty, jsou změny účinné ke dni uvedenému v oznámení.