Podmínky soutěže

(dále jen „Pravidla“)

společnosti

Investown Technologies s.r.o.

1. POŘADATEL

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Investown Technologies s.r.o., IČO 08667144, se sídlem Inovační 122, 252 41 Zlatníky-Hodkovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 322874 (dále jen „Pořadatel“).

2. SOUTĚŽ

2.1. Soutěží se pro účely těchto Pravidel rozumí soutěž s názvem „Soutěž o nový iPhoně 13“ organizovaná Pořadatelem (dále jen „Soutěž“).

2.2. Soutěž trvá v období od 10. 12. 2021 (včetně) do 29. 12. 2021 (včetně).

3. PODMÍNKY ÚČASTI

3.1. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba, která splňuje veškeré následující podmínky (dále jen „Soutěžící“):

3.1.1. nejpozději v den zapojení se do Soutěže dosáhla věku 18 let

3.1.2. má doručovací adresu na území České nebo Slovenské republiky;

3.1.3. není ke dni svého zapojení se do Soutěže způsobem dle těchto Pravidel v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Pořadateli a/nebo osobou těmto osobám blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

3.2. Z účasti v Soutěži může být rozhodnutím Pořadatele vyloučen Soutěžící, který v souvislosti se svou účastí v Soutěži:

3.2.1. jakýmkoli způsobem poškozuje Pořadatele či třetí osoby a/nebo porušuje či ohrožuje práva a právem chráněné zájmy Pořadatele či třetích osob; a/nebo

3.2.2. jedná v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy a/nebo porušuje, obchází nebo zneužívá tato Pravidla.


4. ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1. Soutěžící se do Soutěže může zapojit na webu značky Investown.

4.2. Soutěžící se může v rámci Soutěže účastnit pouze jednou (1). 

4.3. Svým zapojením do Soutěže Soutěžící potvrzuje znalost těchto Pravidel, bezvýhradně souhlasí s jejich zněním, podrobuje se jim a zavazuje se je respektovat.


5. ZPŮSOB SOUTĚŽENÍ

5.1. Jak se zapojit? Přihlaste nebo se registrujte do platformy Investown a investujte od 10.12.2021 alespoň 5, 000Kč. 


6. VÝHRA A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ

6.1. Do Soutěže je jako výhra vložen jeden iPhone 13, 128GB v barvě zvolené výhercem.

6.2. Výherce Soutěže bude určen náhodně.

6.3. Pořadatel výherce Soutěže určí dle podmínek těchto Pravidel a vyhlásí do týdne od ukončení soutěže, a to prostřednictvím svého emailu a označením ve Facebook příspěvku.

6.4. Výherce Soutěže je povinnen kontaktovat Pořadatele na základě výzvy dle předešlého bodu 6.3. těchto Pravidel nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Pokud Výherce Pořadateli nepošle kontaktní údaje pro zaslání výhry do stanovené lhůty od výzvy Pořadatele nebo se Pořadateli nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch Pořadatele a bude vylosovaný nový výherce.

6.5. Na poskytnutí výhry není právní nárok. Výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích nebo jiných hodnotách. Soutěžící ani výherci rovněž nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži nebo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.

6.6. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.


7. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

7.1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit, ukončit či jednostranně změnit či doplnit tato Pravidla, a to i bez udání důvodu s účinností od okamžiku zveřejnění nového znění pravidel Soutěže.

7.2. Pořadatel Soutěže je oprávněn dále libovolně využívat zaslané informace (komentáře).

7.3. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při jejím případném zasílání výherci Soutěže prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jinak.

7.4. Pořadatel nenese jakákoliv rizika a závazky související s užitím výhry poskytnuté třetí stranou. Výherce může své případné nároky z titulu odpovědnosti za vady uplatňovat přímo u výrobce uvedeného případně v záručních podmínkách.

7.5. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, za rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, nebo s jejich dostupností pro Soutěžící, ani za poškození a škodu na zařízení Soutěžících či dalších osob v souvislosti s jejich účastí v Soutěži či se získáním podkladů v rámci Soutěže.

7.6. O případných námitkách či reklamacích podaných Soutěžícími v souvislosti se Soutěží rozhoduje Pořadatel. Námitky či reklamace jsou Soutěžící oprávněni zaslat na e-mail Pořadatele, a to nejpozději do tří (3) kalendářních dnů ode dne zveřejnění výherců Soutěže. V uvedené lhůtě musí být námitka či reklamace Pořadateli doručena. K opožděně podaným námitkám či reklamacím se nepřihlíží. Pořadatel rozhodne o námitce či reklamaci do deseti (10) dnů od jejího doručení Pořadateli a informuje Soutěžící o svém rozhodnutí stejným způsobem, jakým obdržel námitku či reklamaci. Rozhodnutí Pořadatele o námitce či reklamaci je konečné.

7.7. Pořadatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání Soutěže kontrolovat splnění všech podmínek pro účast Soutěžícího v Soutěži.

7.8. Pořadatel je oprávněn vyřadit ze Soutěže Soutěžící, kteří se do Soutěže zapojili a jejich účast je v rozporu s těmito Pravidly.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Soutěžící svým zapojením do Soutěže souhlasí s tím, že v případě jeho výhry Pořadatel zveřejní jeho jméno a příjmení, případně přezdívku a odkaz na jeho účet na sociální síti ve spojení s informací o výhře, kterou Soutěžící získal.

8.2. Pořadatel Soutěže je současně správcem osobních údajů Soutěžících, kteří se zapojí do Soutěže a za tímto účelem poskytnou své osobní údaje, které jsou pro účast v Soutěži nezbytné.

8.3. Pořadatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje Soutěžících za účelem realizace a vyhodnocení Soutěže, předání výhry, a splnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů.

8.4. Osobní údaje Soutěžících zpracovává Pořadatel v rozsahu, ve kterém mu byly pro účely realizace Soutěže poskytnuty. Zpracovává tedy zejména jméno, příjmení a e-mailovou adresu Soutěžících, případně sdělenou přezdívku na sociální síti FACEBOOK či INSTAGRAM, odkaz na jejich účet na sociální síti, a sdělenou doručovací adresu.

8.5. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají Soutěžící právo zejména:

8.5.1. odvolat souhlas v případě, že je pro zpracování osobních údajů právním základem; a

8.5.2. vznést námitku proti zpracování osobních údajů tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem Pořadatele či třetí strany; a

8.5.3. na přístup, tedy právo získat potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje Pořadatel o Soutěžícím zpracovává, včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracovává; a

8.5.4. na opravu a doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud Soutěžící zjistí, že jsou Pořadatelem zpracovávané osobní údaje nepřesné nebo neúplné; a

8.5.5. na výmaz v některých případech, tedy právo oslovit Pořadatele s žádostí o vymazání jeho osobních údajů, které zpracovává. Toto právo Soutěžícímu nenáleží v případě, že je zpracování osobních údajů Soutěžícího nezbytné; a

8.5.6. na omezení zpracování v některých případech, např. v případě, kdy Soutěžící zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo potřebu Pořadatele zpracovávat osobní údaje Soutěžícího, má Soutěžící právo požádat Pořadatele o omezení zpracování jeho osobních údajů.

8.6. Práva a stížnosti týkající se zpracování osobních údajů může Soutěžící uplatnit u Pořadatele prostřednictvím emailové adresy: team@investown.cz.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Soutěžící berou na vědomí, že výhra v Soutěži není dle ustanovení § 2874 Občanského zákoníku právně vymahatelná.

9.2. Úplné, platné a účinné znění pravidel Soutěže vždy Pořadatel zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

9.3. Pravidla a právní vztahy vzniklé v souvislosti se Soutěží se řídí právním řádem České republiky, a to v maximálním možném rozsahu bez aplikace kolizních norem či mezinárodních smluv, na jejichž základě by se mělo aplikovat, byť zčásti, jiné právo nežli právo České republiky. K rozhodování a řešení sporů souvisejících s touto Soutěží a s účastí Soutěžících a jiných osob v Soutěži jsou v maximálním možném rozsahu příslušné výlučně obecné soudy České republiky, které budou spory rozhodovat podle hmotného a procesního práva České republiky.


V Praze dne 9. 12. 2021

Projekt Seed Starteru České spořitelny