4 způsoby, jak Investown chrání investory pro případ, že partner přestane splácet

Minimalizace rizik investorů je pro nás naprosto klíčová, stejně jako ochrana jejich peněz. Proto máme na Investownu spolehlivé pojistky pro případ, že partner (majitel projektu) přestane splácet. Jak fungují?


Jednotlivá skladba zajišťovacích instrumentů se může v závislosti na povaze projektu lišit. Detailní informace o jednotlivých způsobech zajištění projektů, jsou uvedeny přímo v popisu konkrétních projektů v naší aplikaci.

Každý projekt na Investownu musí před zveřejněním splnit přísné podmínky a projít pečlivým výběrem. Pokud by partner i přesto přestal splácet, máme k dispozici hned 4 účinné způsoby, jak zamezit ztrátám investorů: 

1. Zástavní právo na nemovitost
2. Notářský zápis
3. Zástavní právo k obchodnímu podílu
4. Ručení členů statutárního orgánu a dalších osob

1. Zástavní právo na nemovitost

U každého projektu máme zástavní právo na nemovitost ve vyšší hodnotě, než je celková dlužná částka. Pokud by tedy partner přestal splácet, může Investown tuto nemovitost prodat a investorům vyplatit jejich peníze.

Realizace zástavy

Investown může v případě nesplácení dluhu zahájit na základě zástavní smlouvy nařízení prodeje nemovitosti, která slouží jako zástava. Získané peníze z nařízeného prodeje Investown využije k uhrazení dluhu partnera vůči investorům. Pokud finance z prodeje nestačí na úplné uhrazení dluhu, může Investown požadovat zbývající částku od partnera nebo pokračovat ve vymáhání dluhu prostřednictvím jiného druhu zajištění.

Ochrana investorů a Investownu

Zástavní právo k nemovitosti dává Investownu větší jistotu, že partner uhradí své závazky vůči investorům v případech, kdy nemá dostatek vlastních finančních prostředků na uhrazení dluhu. Tím se zvyšuje ochrana zájmů investorů a Investownu. V zástavní smlouvě k nemovitosti jsou zároveň sjednány způsoby výkonu zástavního práva k nemovitosti (např. přímý prodej třetí osobě, nedobrovolná dražba atd.), a tudíž může Investown zvolit ten nejlepší pro daný případ. 

Zánik zástavního práva

Jakmile partner svůj dluh kompletně splatí, nebo dojde-li k nedobrovolné dražbě zastavené nemovitosti, zástavní právo na tuto nemovitost zaniká.

2. Notářský zápis

Pokud dlužník přestane splácet dluh, Investown může využít notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti dluhu, který nám dává možnost k okamžitému vymáhání dluhu prostřednictvím exekuce.  

Investown tak nemusí podávat žalobu na vymáhání dlužné částky k soudu a čekat na jeho rozhodnutí. Exekutor může na základě notářského zápisu nařídit prodej nemovitosti ve vlastnictví partnera. 

Notářský zápis uzavírají s partnerem taktéž jeho ručitelé, takže lze vymáhání dluhu nařídit i přímo proti nim a není potřeba podávat vůči ručitelům žalobu.

3. Zástavní právo k obchodnímu podílu

Zástavní právo k obchodnímu podílu umožňuje Investownu zajistit si své pohledávky vůči partnerovi tím, že můžeme prodat jeho obchodní podíl ve společnosti. Taková společnost obvykle vlastní nemovitost, která je taktéž v zástavě.

Zajištění pohledávky

Investown zřizuje zástavní právo k obchodnímu podílu partnera jako záruku za nesplacené dluhy. To znamená, že pokud dlužník neplní své závazky, můžeme nařídit prodej jeho obchodního podílu společnosti a ze zpeněžené zástavy uspokojit pohledávky investorů. 

V případě, že je partner v prodlení se splácením dluhu, má Investown zároveň právo na finanční a jiná plnění, která jsou s obchodním podílem spojena (např. právo na podíl na zisku společnosti).  

Práva Investownu u zastaveného obchodního podílu

Největší výhodou zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ve společnosti je skutečnost, že umožňuje Investownu vykonávat hlasovací práva ve společnosti. Díky tomu můžeme ovlivňovat rozhodování v této společnosti (např. odvolat člena statutárního orgánu a jmenovat jiného). 

Zákon zároveň umožňuje, aby zástavní věřitel (Investown) za určitých podmínek nabyl vlastnictví k obchodnímu podílu, jestliže se mu nepodaří obchodní podíl zpeněžit.   

4. Ručení členů statutárního orgánu a dalších osob

Investown může pohledávky investorů vymáhat nejen po dlužníkovi samotném, ale taktéž po osobách, které dlužníkovi poskytly své ručení. Tyto osoby pak ručí svým osobním majetkem. Ručiteli dlužníka se obvykle stávají členové statutárního orgánu partnera nebo bonitnější společnosti propojené s partnerem.   

Proti členům statutárního orgánu lze nařídit exekuci

Členy statutárního orgánu může Investown žalovat (nebyl-li s nimi uzavřen notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti dluhu), nebo proti nim lze nařídit exekuci, při které bude použit osobní majetek k uhrazení dluhů partnera. To zahrnuje osobní úspory, nemovitosti, automobily a jiný majetek ve vlastnictví členů statutárního orgánu.

Ručení slouží také jako motivace

Exekuce a výkon rozhodnutí na základě osobního ručení může mít i negativní dopady na pověst členů statutárního orgánů.

Ručení zároveň slouží jako motivace, aby členové statutárního orgánu nezneužívali své pozice a nebrali na lehkou váhu finanční závazky společnosti. Takto se vytváří určitý stupeň odpovědnosti a motivace pro jednatele, aby jejich společnost řádně plnila své závazky.

 


Jednotlivá skladba zajišťovacích instrumentů se může v závislosti na povaze projektu lišit. Detailní informace o jednotlivých způsobech zajištění projektů, jsou uvedeny přímo v popisu konkrétních projektů v naší aplikaci.

Každý projekt na Investownu musí před zveřejněním splnit přísné podmínky a projít pečlivým výběrem. Pokud by partner i přesto přestal splácet, máme k dispozici hned 4 účinné způsoby, jak zamezit ztrátám investorů: 

1. Zástavní právo na nemovitost
2. Notářský zápis
3. Zástavní právo k obchodnímu podílu
4. Ručení členů statutárního orgánu a dalších osob

1. Zástavní právo na nemovitost

U každého projektu máme zástavní právo na nemovitost ve vyšší hodnotě, než je celková dlužná částka. Pokud by tedy partner přestal splácet, může Investown tuto nemovitost prodat a investorům vyplatit jejich peníze.

Realizace zástavy

Investown může v případě nesplácení dluhu zahájit na základě zástavní smlouvy nařízení prodeje nemovitosti, která slouží jako zástava. Získané peníze z nařízeného prodeje Investown využije k uhrazení dluhu partnera vůči investorům. Pokud finance z prodeje nestačí na úplné uhrazení dluhu, může Investown požadovat zbývající částku od partnera nebo pokračovat ve vymáhání dluhu prostřednictvím jiného druhu zajištění.

Ochrana investorů a Investownu

Zástavní právo k nemovitosti dává Investownu větší jistotu, že partner uhradí své závazky vůči investorům v případech, kdy nemá dostatek vlastních finančních prostředků na uhrazení dluhu. Tím se zvyšuje ochrana zájmů investorů a Investownu. V zástavní smlouvě k nemovitosti jsou zároveň sjednány způsoby výkonu zástavního práva k nemovitosti (např. přímý prodej třetí osobě, nedobrovolná dražba atd.), a tudíž může Investown zvolit ten nejlepší pro daný případ. 

Zánik zástavního práva

Jakmile partner svůj dluh kompletně splatí, nebo dojde-li k nedobrovolné dražbě zastavené nemovitosti, zástavní právo na tuto nemovitost zaniká.

2. Notářský zápis

Pokud dlužník přestane splácet dluh, Investown může využít notářského zápisu o dohodě se svolením k vykonatelnosti dluhu, který nám dává možnost k okamžitému vymáhání dluhu prostřednictvím exekuce.  

Investown tak nemusí podávat žalobu na vymáhání dlužné částky k soudu a čekat na jeho rozhodnutí. Exekutor může na základě notářského zápisu nařídit prodej nemovitosti ve vlastnictví partnera. 

Notářský zápis uzavírají s partnerem taktéž jeho ručitelé, takže lze vymáhání dluhu nařídit i přímo proti nim a není potřeba podávat vůči ručitelům žalobu.

3. Zástavní právo k obchodnímu podílu

Zástavní právo k obchodnímu podílu umožňuje Investownu zajistit si své pohledávky vůči partnerovi tím, že můžeme prodat jeho obchodní podíl ve společnosti. Taková společnost obvykle vlastní nemovitost, která je taktéž v zástavě.

Zajištění pohledávky

Investown zřizuje zástavní právo k obchodnímu podílu partnera jako záruku za nesplacené dluhy. To znamená, že pokud dlužník neplní své závazky, můžeme nařídit prodej jeho obchodního podílu společnosti a ze zpeněžené zástavy uspokojit pohledávky investorů. 

V případě, že je partner v prodlení se splácením dluhu, má Investown zároveň právo na finanční a jiná plnění, která jsou s obchodním podílem spojena (např. právo na podíl na zisku společnosti).  

Práva Investownu u zastaveného obchodního podílu

Největší výhodou zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu ve společnosti je skutečnost, že umožňuje Investownu vykonávat hlasovací práva ve společnosti. Díky tomu můžeme ovlivňovat rozhodování v této společnosti (např. odvolat člena statutárního orgánu a jmenovat jiného). 

Zákon zároveň umožňuje, aby zástavní věřitel (Investown) za určitých podmínek nabyl vlastnictví k obchodnímu podílu, jestliže se mu nepodaří obchodní podíl zpeněžit.   

4. Ručení členů statutárního orgánu a dalších osob

Investown může pohledávky investorů vymáhat nejen po dlužníkovi samotném, ale taktéž po osobách, které dlužníkovi poskytly své ručení. Tyto osoby pak ručí svým osobním majetkem. Ručiteli dlužníka se obvykle stávají členové statutárního orgánu partnera nebo bonitnější společnosti propojené s partnerem.   

Proti členům statutárního orgánu lze nařídit exekuci

Členy statutárního orgánu může Investown žalovat (nebyl-li s nimi uzavřen notářský zápis o dohodě se svolením k vykonatelnosti dluhu), nebo proti nim lze nařídit exekuci, při které bude použit osobní majetek k uhrazení dluhů partnera. To zahrnuje osobní úspory, nemovitosti, automobily a jiný majetek ve vlastnictví členů statutárního orgánu.

Ručení slouží také jako motivace

Exekuce a výkon rozhodnutí na základě osobního ručení může mít i negativní dopady na pověst členů statutárního orgánů.

Ručení zároveň slouží jako motivace, aby členové statutárního orgánu nezneužívali své pozice a nebrali na lehkou váhu finanční závazky společnosti. Takto se vytváří určitý stupeň odpovědnosti a motivace pro jednatele, aby jejich společnost řádně plnila své závazky.

 

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma