Slovník investičních pojmů – znáte je všechny?

Investování skýtá spoustu specifických termínů, bez kterých se jako investor neobejdete. Zjistěte, na jaké úrovni jsou vaše investorské znalosti.

Nemovitost
Fyzická nebo reálná majetková položka, včetně pozemku a všech budov a struktur na ní.

Ocenění nemovitosti
Hodnota nemovitosti stanovená odborníkem. Toto ocenění může ovlivnit cenu, za kterou se nemovitost prodává nebo kupuje.

Investování
Je proces využití kapitálu s očekáváním zisku. Toto může zahrnovat nákup aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo vzácné předměty, s očekáváním, že jejich hodnota vzroste, nebo investování do podnikatelských záměrů s očekáváním, že vytvoří zisk. Cílem investování je obvykle růst bohatství v čase, poskytování pravidelných příjmů nebo dosažení konkrétních finančních cílů.

Mikroinvestování
Je přístup k investování, který umožňuje lidem investovat malé částky peněz, často prostřednictvím automatických příspěvků nebo „zaokrouhlení“ nákupů. Tento typ investování je zvlášť atraktivní pro mladé lidi nebo ty s omezenými finančními prostředky, protože nabízí možnost začít investovat s velmi nízkým počátečním kapitálem a snadno zvyšovat investice postupem času.

Crowdfunding
Neboli hromadné financování je způsob získávání finančních prostředků od velké skupiny lidí, typicky přes internet. Tento přístup je často používán pro podporu nových projektů, startupů, uměleckých a kreativních prací, dobročinných iniciativ, nebo dokonce pro investování do nemovitostí, kde mnoho jednotlivců může společně financovat nákup a vývoj nemovitostí.

Crowdfunding nemovitostí
Způsob, kterým se investoři sdružují online k nákupu nemovitostí. To zpřístupňuje investování do nemovitostí širšímu okruhu lidí.

Zástavní právo
Legální právo k nemovitosti jako záruka za dluh. Pokud dlužník nesplácí, věřitel může nemovitost prodat.

Zajištění investice
Týká se ochrany investice proti potenciální ztrátě, obvykle prostřednictvím nějaké formy záruky nebo pojištění. V kontextu nemovitostí může být investice zajištěna převzetím zástavního práva na nemovitost, což znamená, že v případě nesplacení dluhu může věřitel (např. banka) prodat nemovitost, aby vymohl své peníze.

LTV neboli Loan-to-Value
Je finanční ukazatel používaný věřiteli, který vyjadřuje poměr výše půjčky k tržní hodnotě zajištěné nemovitosti. Vyjadřuje se v procentech a čím je vyšší, tím je pro věřitele rizikovější, protože pokud by dlužník nedokázal splácet, věřitel by měl menší šanci dostat zpět celou výši půjčky prodejem nemovitosti.

Financování
Je proces získávání potřebných finančních prostředků na pokrytí nákladů nebo investic. Může zahrnovat různé zdroje, jako jsou vlastní úspory, půjčky od bank, emise dluhopisů nebo akcií, dotace, příjmy z prodeje produktů a služeb, nebo dokonce peníze od investorů a venture kapitalistů.

Úroková sazba
Procenta, která věřitel (v našem případě Investown) účtuje za půjčení peněz (vlastníkovi realitního projektu). Vyšší úrokové sazby mohou zvýšit náklady na nákup nemovitosti.

Portfolio nemovitostí
Souhrn nemovitostí, které investor vlastní. Portfolia mohou být diverzifikována, aby snížila riziko.

Diverzifikace
Rozložení investic do různých typů aktiv, aby se snížilo riziko. Diverzifikace může zahrnovat investování do různých typů nemovitostí nebo lokalit.

Likvidita
Schopnost rychle prodat nemovitost bez značné ztráty hodnoty. Nemovitosti jsou obecně považovány za méně likvidní než jiné typy investic.

Equity (vlastnický podíl)
Hodnota, kterou vlastník nemovitosti má v nemovitosti po odečtení jakéhokoli dluhu. Equity se může zvýšit, když hodnota nemovitosti stoupne nebo když se splatí dluh.

Úvěry na podnikání
Tyto úvěry jsou poskytovány firmám a podnikům k financování různých obchodních potřeb, jako je rozšíření, nákup vybavení, provozní kapitál atd. Mohou být zajištěné nebo nezajištěné, v závislosti na konkrétních podmínkách úvěru.

Spotřebitelské úvěry
Tyto úvěry jsou poskytovány jednotlivcům pro osobní, rodinné nebo domácnostní potřeby, jako jsou nákup auta, elektroniky, dovolená atd. Většinou jsou to úvěry na krátkou dobu s relativně vysokými úrokovými sazbami.

Výnos z investice (Return on Investment, ROI)
Je metrika používaná k vyhodnocení efektivnosti investice nebo k porovnání efektivnosti různých investic. Je vypočítáván jako procento, které vyjadřuje poměr zisku nebo ztráty z investice k původně vloženému kapitálu. ROI je klíčovým ukazatelem úspěchu investice.

Fixní výnos z investice
Týká se investičních produktů, které poskytují pevný, předem stanovený výnos v pravidelných intervalech, jako jsou například státní nebo korporátní dluhopisy. Tyto investice jsou obecně považovány za méně rizikové, protože investor ví, jaký výnos může očekávat, pokud drží investici až do její splatnosti, přičemž riziko spočívá v možnosti defaultu vydavatele dluhopisu.

Investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi
Znamená poskytování úvěrů nebo investování do úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostí. Základním principem je, že pokud dlužník nesplácí úvěr podle dohody, investor má právo získat vlastnictví zajištěné nemovitosti a následně ji prodat, aby pokryl ztrátu. To poskytuje určitý stupeň ochrany pro investora, který je ale zároveň vystaven riziku poklesu tržní hodnoty nemovitosti.
Investor tímto způsobem vydělává peníze na úrocích z úvěru. Částka, kterou investor půjčí, je obvykle menší než skutečná hodnota nemovitosti, což vytváří „ochranný polštář“, pokud by nemovitost musela být prodána za méně, než je její oceněná hodnota.
Tak jako u všech investic, i zde existuje nějaké riziko. Pokud hodnota nemovitosti poklesne nebo pokud dlužník nesplácí úvěr a výnosy z prodeje nemovitosti nepokryjí hodnotu úvěru, investor může ztratit část nebo celou svou investici. Proto je důležité provést důkladnou due diligence před investováním do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Výhoda investování do nemovitostí je však taková, že je méně rizikové než investice do jiných aktiv.

Due diligence
Proces kontroly a průzkumu nemovitosti před jejím nákupem. Due diligence může pomoci odhalit potenciální problémy s nemovitostí.

Investiční riziko
Je pravděpodobnost, že investor ztratí část nebo (v případě vysoce rizikových aktiv,jako kryptoměny nebo akcie) všechny své investované peníze. Toto riziko může být způsobeno faktory jako tržní volatilita, ekonomické změny, kolísání trhu, inflace, politické události nebo specifická rizika související s konkrétními typy investic. Rozumění a správné řízení investičních rizik jsou klíčové pro dosažení úspěšných investičních výsledků. Různé typy investic nesou různé úrovně rizika a obecně platí, že vyšší potenciální výnosy jsou spojeny s vyšším rizikem.

​​

Úvěr
Je finanční transakce, při které jedna strana (věřitel, například banka) poskytuje určitou finanční částku druhé straně (dlužníkovi) s očekáváním, že tato částka bude v určeném časovém období vrácena, často s přidanými úroky. Úvěr může být zajištěný, což znamená, že je spojen s konkrétním majetkem jako zástavou, nebo nezajištěný, kdy je poskytnut na základě kreditního hodnocení nebo důvěryhodnosti dlužníka.

Úrok
Je cena, kterou dlužník platí věřiteli za vypůjčení peněz. Je obvykle vyjádřen jako procento z vypůjčené částky a je placen v určených intervalech, jako je měsíc, čtvrtletí nebo rok. Úrok může být fixní, což znamená, že se nemění po celou dobu trvání úvěru, nebo variabilní, což znamená, že se může měnit v závislosti na tržních úrokových sazbách nebo dalších faktorech.

Investiční úvěr
Investiční úvěr je účelová půjčka, nejčastěji od banky. Využít ji mohou firmy, podnikatelé a právnické osoby na nákup, renovaci nebo obnovení takových firemních aktivit, které trvají dlouhodobě a nebudou v dohledném čase ukončeny. Investiční úvěr se obvykle používá na financování majetku firmy, nákup pozemků, kanceláří, provozoven, výrobních prostor, vybavení, dopravních prostředků, pořízení moderních technologií nebo třeba i na reklamní kampaně. Není ho ale možné využít na krátkodobé účely, třeba kvůli výpadku finančních příjmů firmy.

Splácení úvěru
Investiční úvěr může být z hlediska splatnosti krátkodobý (na 1 rok), střednědobý (do 5 let) i dlouhodobý (až 20 let). Nejčastěji se jeho splatnost pohybuje mezi 4 a 10 lety. Délka investičního úvěru by měla vždy odpovídat návratnosti investice, tedy času, za který se investice vrátí firmě v příjmech.

Překlenovací úvěr
Překlenovací úvěry nebyly spořitelnami poskytovány odjakživa. Jde o produkt posledních několika let, který smazal konkurenční nevýhodu oproti hypotečním bankám. Dlouhá čekací doba, nutnost naspoření nezanedbatelné částky a nepravděpodobnost poskytnutí vyšších půjček byly faktory, které snižovaly dostupnost a atraktivnost řádných úvěrů ze stavebního spoření pro zájemce o vlastní bydlení. „Překlenováky“ umožnily překlenout dobu do přidělení řádného úvěru. Jsou nabízeny ihned po uzavření smlouvy s výběrem už od nulové akontace. Právě díky boomu překlenovacích úvěrů se můžete dostat i k několikamilionovým obnosům, a to nejen na vlastní bydlení, ale například i na družstevní byty.

Bezúčelový úvěr
Bezúčelová nebo také neúčelová půjčka je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít na cokoliv. Peníze mohou být klientovi vyplaceny v hotovosti nebo převedeny na běžný účet. Bezúčelová půjčka je opakem účelové půjčky, kdy je způsob použití peněz jasně určen v úvěrové smlouvě.

Jistina
Je základní částka půjčených peněz nebo dluhu, kterou dlužník musí vrátit věřiteli bez ohledu na úroky. Například pokud si půjčíte 10 000 korun s úrokem 5 %, jistina je původních 10 000 korun, zatímco úroky jsou dodatečné náklady nad rámec jistiny, které musíte zaplatit za využití půjčených peněz.

Etapa (Investown)
Některé projekty financujeme postupně v jednotlivých etapách. Etapa je část projektu, který je zajištěn celkem jednou nemovitostí. Etap projektu může být libovolné množství (zpravidla 1–5) a neodpovídají postupnému časovému vývoji realizace projektu.Výhodou etap pro investory je nižší cílová částka projektu, rychlejší proinvestování a následně rychlejší vyplacení výnosů. Každou jednotlivou etapu po vybrání cílové částky okamžitě zpracujeme a v případě, že nikdo nevyužije své lhůty na odstoupení od investice, do týdne přepneme do stavu Vyplácení výnosů bez ohledu na to, jestli se peníze v rámci ostatních etap ještě vybírají. Investoři tedy nemusí čekat na dosažení cílové částky celého projektu a získají výnosy už po proinvestování jednotlivých etap. Informace o tom, kolik bude mít projekt etap, jsou uvedené v dokumentu Klíčové informace pro investory (KIIS) u každého projektu.

Tranše (Investown)
Některé projekty financujeme postupně v jednotlivých tranších. Jedná se o jednotlivé fáze projektu v chronologické posloupnosti, které na platformě publikujeme jako jednotlivé projekty. Tranše jsou výhodné pro investory převážně proto, že mají nižší cílovou částku (než by měl celý projekt), kterou investoři rychleji proinvestují, a následné rychlejší vyplacení výnosů z investice. Využití mají i pro partnery, kteří nedisponují dostatečnou výší zástavy (po proinvestování každé jednotlivé tranše se její hodnota postupně zvyšuje). Tyto investice jsou rychlé i bezpečné, protože kontrolujeme, jak se projekt realizuje, a na základě toho půjčujeme žadatelům o úvěr další peníze.

Znali jste všechny pojmy? Výborně! Vypadá to, že jste zkušený investor. Pokud vám ale nějaké pojmy unikly, nezoufejte – kdykoliv se sem můžete vrátit. Nebo pravidelně investovat a naučit se všechny termíny praxí 😎

Nemovitost
Fyzická nebo reálná majetková položka, včetně pozemku a všech budov a struktur na ní.

Ocenění nemovitosti
Hodnota nemovitosti stanovená odborníkem. Toto ocenění může ovlivnit cenu, za kterou se nemovitost prodává nebo kupuje.

Investování
Je proces využití kapitálu s očekáváním zisku. Toto může zahrnovat nákup aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo vzácné předměty, s očekáváním, že jejich hodnota vzroste, nebo investování do podnikatelských záměrů s očekáváním, že vytvoří zisk. Cílem investování je obvykle růst bohatství v čase, poskytování pravidelných příjmů nebo dosažení konkrétních finančních cílů.

Mikroinvestování
Je přístup k investování, který umožňuje lidem investovat malé částky peněz, často prostřednictvím automatických příspěvků nebo „zaokrouhlení“ nákupů. Tento typ investování je zvlášť atraktivní pro mladé lidi nebo ty s omezenými finančními prostředky, protože nabízí možnost začít investovat s velmi nízkým počátečním kapitálem a snadno zvyšovat investice postupem času.

Crowdfunding
Neboli hromadné financování je způsob získávání finančních prostředků od velké skupiny lidí, typicky přes internet. Tento přístup je často používán pro podporu nových projektů, startupů, uměleckých a kreativních prací, dobročinných iniciativ, nebo dokonce pro investování do nemovitostí, kde mnoho jednotlivců může společně financovat nákup a vývoj nemovitostí.

Crowdfunding nemovitostí
Způsob, kterým se investoři sdružují online k nákupu nemovitostí. To zpřístupňuje investování do nemovitostí širšímu okruhu lidí.

Zástavní právo
Legální právo k nemovitosti jako záruka za dluh. Pokud dlužník nesplácí, věřitel může nemovitost prodat.

Zajištění investice
Týká se ochrany investice proti potenciální ztrátě, obvykle prostřednictvím nějaké formy záruky nebo pojištění. V kontextu nemovitostí může být investice zajištěna převzetím zástavního práva na nemovitost, což znamená, že v případě nesplacení dluhu může věřitel (např. banka) prodat nemovitost, aby vymohl své peníze.

LTV neboli Loan-to-Value
Je finanční ukazatel používaný věřiteli, který vyjadřuje poměr výše půjčky k tržní hodnotě zajištěné nemovitosti. Vyjadřuje se v procentech a čím je vyšší, tím je pro věřitele rizikovější, protože pokud by dlužník nedokázal splácet, věřitel by měl menší šanci dostat zpět celou výši půjčky prodejem nemovitosti.

Financování
Je proces získávání potřebných finančních prostředků na pokrytí nákladů nebo investic. Může zahrnovat různé zdroje, jako jsou vlastní úspory, půjčky od bank, emise dluhopisů nebo akcií, dotace, příjmy z prodeje produktů a služeb, nebo dokonce peníze od investorů a venture kapitalistů.

Úroková sazba
Procenta, která věřitel (v našem případě Investown) účtuje za půjčení peněz (vlastníkovi realitního projektu). Vyšší úrokové sazby mohou zvýšit náklady na nákup nemovitosti.

Portfolio nemovitostí
Souhrn nemovitostí, které investor vlastní. Portfolia mohou být diverzifikována, aby snížila riziko.

Diverzifikace
Rozložení investic do různých typů aktiv, aby se snížilo riziko. Diverzifikace může zahrnovat investování do různých typů nemovitostí nebo lokalit.

Likvidita
Schopnost rychle prodat nemovitost bez značné ztráty hodnoty. Nemovitosti jsou obecně považovány za méně likvidní než jiné typy investic.

Equity (vlastnický podíl)
Hodnota, kterou vlastník nemovitosti má v nemovitosti po odečtení jakéhokoli dluhu. Equity se může zvýšit, když hodnota nemovitosti stoupne nebo když se splatí dluh.

Úvěry na podnikání
Tyto úvěry jsou poskytovány firmám a podnikům k financování různých obchodních potřeb, jako je rozšíření, nákup vybavení, provozní kapitál atd. Mohou být zajištěné nebo nezajištěné, v závislosti na konkrétních podmínkách úvěru.

Spotřebitelské úvěry
Tyto úvěry jsou poskytovány jednotlivcům pro osobní, rodinné nebo domácnostní potřeby, jako jsou nákup auta, elektroniky, dovolená atd. Většinou jsou to úvěry na krátkou dobu s relativně vysokými úrokovými sazbami.

Výnos z investice (Return on Investment, ROI)
Je metrika používaná k vyhodnocení efektivnosti investice nebo k porovnání efektivnosti různých investic. Je vypočítáván jako procento, které vyjadřuje poměr zisku nebo ztráty z investice k původně vloženému kapitálu. ROI je klíčovým ukazatelem úspěchu investice.

Fixní výnos z investice
Týká se investičních produktů, které poskytují pevný, předem stanovený výnos v pravidelných intervalech, jako jsou například státní nebo korporátní dluhopisy. Tyto investice jsou obecně považovány za méně rizikové, protože investor ví, jaký výnos může očekávat, pokud drží investici až do její splatnosti, přičemž riziko spočívá v možnosti defaultu vydavatele dluhopisu.

Investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi
Znamená poskytování úvěrů nebo investování do úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostí. Základním principem je, že pokud dlužník nesplácí úvěr podle dohody, investor má právo získat vlastnictví zajištěné nemovitosti a následně ji prodat, aby pokryl ztrátu. To poskytuje určitý stupeň ochrany pro investora, který je ale zároveň vystaven riziku poklesu tržní hodnoty nemovitosti.
Investor tímto způsobem vydělává peníze na úrocích z úvěru. Částka, kterou investor půjčí, je obvykle menší než skutečná hodnota nemovitosti, což vytváří „ochranný polštář“, pokud by nemovitost musela být prodána za méně, než je její oceněná hodnota.
Tak jako u všech investic, i zde existuje nějaké riziko. Pokud hodnota nemovitosti poklesne nebo pokud dlužník nesplácí úvěr a výnosy z prodeje nemovitosti nepokryjí hodnotu úvěru, investor může ztratit část nebo celou svou investici. Proto je důležité provést důkladnou due diligence před investováním do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Výhoda investování do nemovitostí je však taková, že je méně rizikové než investice do jiných aktiv.

Due diligence
Proces kontroly a průzkumu nemovitosti před jejím nákupem. Due diligence může pomoci odhalit potenciální problémy s nemovitostí.

Investiční riziko
Je pravděpodobnost, že investor ztratí část nebo (v případě vysoce rizikových aktiv,jako kryptoměny nebo akcie) všechny své investované peníze. Toto riziko může být způsobeno faktory jako tržní volatilita, ekonomické změny, kolísání trhu, inflace, politické události nebo specifická rizika související s konkrétními typy investic. Rozumění a správné řízení investičních rizik jsou klíčové pro dosažení úspěšných investičních výsledků. Různé typy investic nesou různé úrovně rizika a obecně platí, že vyšší potenciální výnosy jsou spojeny s vyšším rizikem.

​​

Úvěr
Je finanční transakce, při které jedna strana (věřitel, například banka) poskytuje určitou finanční částku druhé straně (dlužníkovi) s očekáváním, že tato částka bude v určeném časovém období vrácena, často s přidanými úroky. Úvěr může být zajištěný, což znamená, že je spojen s konkrétním majetkem jako zástavou, nebo nezajištěný, kdy je poskytnut na základě kreditního hodnocení nebo důvěryhodnosti dlužníka.

Úrok
Je cena, kterou dlužník platí věřiteli za vypůjčení peněz. Je obvykle vyjádřen jako procento z vypůjčené částky a je placen v určených intervalech, jako je měsíc, čtvrtletí nebo rok. Úrok může být fixní, což znamená, že se nemění po celou dobu trvání úvěru, nebo variabilní, což znamená, že se může měnit v závislosti na tržních úrokových sazbách nebo dalších faktorech.

Investiční úvěr
Investiční úvěr je účelová půjčka, nejčastěji od banky. Využít ji mohou firmy, podnikatelé a právnické osoby na nákup, renovaci nebo obnovení takových firemních aktivit, které trvají dlouhodobě a nebudou v dohledném čase ukončeny. Investiční úvěr se obvykle používá na financování majetku firmy, nákup pozemků, kanceláří, provozoven, výrobních prostor, vybavení, dopravních prostředků, pořízení moderních technologií nebo třeba i na reklamní kampaně. Není ho ale možné využít na krátkodobé účely, třeba kvůli výpadku finančních příjmů firmy.

Splácení úvěru
Investiční úvěr může být z hlediska splatnosti krátkodobý (na 1 rok), střednědobý (do 5 let) i dlouhodobý (až 20 let). Nejčastěji se jeho splatnost pohybuje mezi 4 a 10 lety. Délka investičního úvěru by měla vždy odpovídat návratnosti investice, tedy času, za který se investice vrátí firmě v příjmech.

Překlenovací úvěr
Překlenovací úvěry nebyly spořitelnami poskytovány odjakživa. Jde o produkt posledních několika let, který smazal konkurenční nevýhodu oproti hypotečním bankám. Dlouhá čekací doba, nutnost naspoření nezanedbatelné částky a nepravděpodobnost poskytnutí vyšších půjček byly faktory, které snižovaly dostupnost a atraktivnost řádných úvěrů ze stavebního spoření pro zájemce o vlastní bydlení. „Překlenováky“ umožnily překlenout dobu do přidělení řádného úvěru. Jsou nabízeny ihned po uzavření smlouvy s výběrem už od nulové akontace. Právě díky boomu překlenovacích úvěrů se můžete dostat i k několikamilionovým obnosům, a to nejen na vlastní bydlení, ale například i na družstevní byty.

Bezúčelový úvěr
Bezúčelová nebo také neúčelová půjčka je druh spotřebitelského úvěru, který může klient využít na cokoliv. Peníze mohou být klientovi vyplaceny v hotovosti nebo převedeny na běžný účet. Bezúčelová půjčka je opakem účelové půjčky, kdy je způsob použití peněz jasně určen v úvěrové smlouvě.

Jistina
Je základní částka půjčených peněz nebo dluhu, kterou dlužník musí vrátit věřiteli bez ohledu na úroky. Například pokud si půjčíte 10 000 korun s úrokem 5 %, jistina je původních 10 000 korun, zatímco úroky jsou dodatečné náklady nad rámec jistiny, které musíte zaplatit za využití půjčených peněz.

Etapa (Investown)
Některé projekty financujeme postupně v jednotlivých etapách. Etapa je část projektu, který je zajištěn celkem jednou nemovitostí. Etap projektu může být libovolné množství (zpravidla 1–5) a neodpovídají postupnému časovému vývoji realizace projektu.Výhodou etap pro investory je nižší cílová částka projektu, rychlejší proinvestování a následně rychlejší vyplacení výnosů. Každou jednotlivou etapu po vybrání cílové částky okamžitě zpracujeme a v případě, že nikdo nevyužije své lhůty na odstoupení od investice, do týdne přepneme do stavu Vyplácení výnosů bez ohledu na to, jestli se peníze v rámci ostatních etap ještě vybírají. Investoři tedy nemusí čekat na dosažení cílové částky celého projektu a získají výnosy už po proinvestování jednotlivých etap. Informace o tom, kolik bude mít projekt etap, jsou uvedené v dokumentu Klíčové informace pro investory (KIIS) u každého projektu.

Tranše (Investown)
Některé projekty financujeme postupně v jednotlivých tranších. Jedná se o jednotlivé fáze projektu v chronologické posloupnosti, které na platformě publikujeme jako jednotlivé projekty. Tranše jsou výhodné pro investory převážně proto, že mají nižší cílovou částku (než by měl celý projekt), kterou investoři rychleji proinvestují, a následné rychlejší vyplacení výnosů z investice. Využití mají i pro partnery, kteří nedisponují dostatečnou výší zástavy (po proinvestování každé jednotlivé tranše se její hodnota postupně zvyšuje). Tyto investice jsou rychlé i bezpečné, protože kontrolujeme, jak se projekt realizuje, a na základě toho půjčujeme žadatelům o úvěr další peníze.

Znali jste všechny pojmy? Výborně! Vypadá to, že jste zkušený investor. Pokud vám ale nějaké pojmy unikly, nezoufejte – kdykoliv se sem můžete vrátit. Nebo pravidelně investovat a naučit se všechny termíny praxí 😎

Více ke čtení

Získat aplikaci zdarma